Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA  : 021-05/09-01/2
URBROJ:  2103/01-02-09-1
Bjelovar,  1. srpnja 2009.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/01, 9/05 i 6/07)

S A Z I V A M
2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

 

za dan 9. srpnja ( četvrtak) 2009. godine u  8,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

Mandatna pitanja-polaganje prisege

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Statuta Grada Bjelovara;
  2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
  3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju, sastavu i  djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 3. Razmatranje:
  1. Izviješća  Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu;
  2. Prijedloga mjera za otklanjanje nedostataka po nalazu Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 4. Donošenje:
  1. Odluke o prihvaćanju i ovlaštenju za potpis Ugovora o dodjeli poticajnih namjenskih bespovratnih sredstava prema projektu izgradnje poduzetničkih zona u JLPS za 2009. godinu za Poslovnu zonu Novi Borik-Lepirac;
  2. Odluke o prihvaćanju i ovlaštenju za potpis Ugovora o dodjeli poticajnih namjenskih bespovratnih sredstava prema projektu izgradnje poduzetničkih zona u JLPS za 2009. godinu za Poslovnu zonu Jug;
 5. Donošenje:
  1. Odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja komunalnom infrastrukturom za izgradnju stambenih građevina iz Programa društveno poticane stanogradnje;
  2. Odluke o osnivanju povjerenstva za provođenje postupka odobravanja zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Bjelovara;
 6. Donošenje:
  1. Odluke o prihvaćanju projekta rekonstrukcije zgrade Visoke tehničke škole  Bjelovar;
  2. Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Visoke tehničke škole Bjelovar;
 7. Donošenje:
  1. Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
  2. Zaključka o oslobađanju komunalnog doprinosa Županijske uprave za  ceste Bjelovarsko-bilogorske županije;
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu;
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara;
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara;
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Bjelovara;
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 14. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova:
  Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
  1. Odbora za odgoj i obrazovanje;
  2. Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku;
  3. Odbora za kulturu, šport i tehničku kulturu;
  4. Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju;
  5. Odbora za predstavke i pritužbe;
  6. Odbora za ravnopravnost spolova;
  7. Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji;
  8. Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara;
  9. Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
  10. Odbora za gospodarstvo;
 15. Donošenje Rješenja o izboru dva člana Odbora za financije i proračun;
 16. Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara;
 17. Donošenje Zaključka o  razrješenju i imenovanju člana Uprave Razvojne agencije Sjever DAN d.o.o – predstavnika Grada Bjelovara;
 18. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever)-predstavnika Grada Bjelovara;
 19. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:a) Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta III. Osnovne škole Bjelovar;b) Prijedlog Statuta o izmjeni Statuta IV. Osnovne škole Bjelovar;
 20. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora IV. Osnovne škole Bjelovar iz reda učitelja i stručnih suradnika;
 21. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;
 22. Razmatranje Izvještaja Komunalca d.o.o. Bjelovar o upravljanju gradskim grobljima za 2008. godinu;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16.,17., 18., 19., 20., 21. i 22. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će  materijali za 14. i 15. točku dnevnog reda  biti dostavljeni naknadno.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-039.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content