Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                                     
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA  : 021-05/17-01/1
URBROJ: 2103/01-02-17-1
Bjelovar, 28. veljače 2017.
 
Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)
 
S A Z I V A M
21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za  14. ožujka (utorak) 2017. godine u  9,00 sati
 
            Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
            Za sjednicu predlažem slijedeći
 
D N E V N I   R E D
1. Aktualni sat;
2. Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
3. Donošenje:
            a) Odluke o donošenju „Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020. godine“;
            b) Odluke o donošenju Strateške studije utjecaja Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020. na okoliš;
4. Donošenje:
            a) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za ulaganja u zemljišta
            b) Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje izgradnje kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje Tuđmana;
            c) Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
5. Razmatranje:
a) Izviješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2016. godinu;
b) Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za  djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu;
6. Izviješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2016. godini;
7. Donošenje:
a) Odluke o donošenju drugih izmjena i dopuna DPU Sjever 1 – 1. dio;
b) Zaključka o prihvaćanju Nacrta prijedloga Oduke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada   Bjelovara;
c) Zaključka o prihvaćanju Nacrta prijedloga Odluke  o izradi 3.  izmjena i dopuna (ciljanih) GUP-a Grada Bjelovara;
d)Zaključka o prihvaćanju Studije prostornog razvoja Grada Bjelovara;
8. Donošenje Odluke o komunalnom redu;
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;
10. Donošenje Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama grada Bjelovara za razdoblje od 01.07.2016 do 01.07.2020. godine;
11. Izvješće  o gospodarenju otpadom za 2016. godinu;
12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o razlogu nepodnošenja Izvješća o gospodarenju otpadom Grada Bjelovara za 2016. godinu;
13. Polugodišnje izviješće o radu gradonačelnika u razdoblju 1.srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine;
14. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje zamjenske zgrade društvenog doma u naselju Kupinovac;
15. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju i opremanje biciklističke staze Dionica Lepirac-Gornje Plavnice u naselju Gornje Plavnice;
16. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4028 k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade;
17. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta:
a) I. osnovne škole Bjelovar;
b) II. osnovne škole Bjelovar;
c) III. osnovne škole Bjelovar;
d) IV. osnovne škole Bjelovar;
e)  V. osnovne škole Bjelovar;
18. Godišnji izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 
 
Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
 
NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.
 
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043  622-017.
 
PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content