Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA : 021-05/12-01/1
URBROJ: 2103/01-02-12-1
Bjelovar, 8.ožujka 2012.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM
21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 16. ožujka (petak) 2012. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
  1. Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2011. godinu;
  2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 2. Donošenje Izviješća o izvršenju:
  1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu;
  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini;
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone;
 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta X Dodatka Ugovoru za djelatnost naplate parkiranja;
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima;
 6. Donošenje Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara-druga izmjena i dopuna;
 7. Donošenje:
  1. Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovni prostor;
  2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora;
 8. Polugodišnje izviješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 1.07. 2011. -31.12.2011. godine;
 9. Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva:
  1. Informacija o kreditiranju malog i srednjeg poduzetništva u 2011. godini;
  2. Donošenje Odluke o kreditiranju poduzetništva u 2012. godini;
  3. Raspisivanje javnog poziva za poduzetničke kredite i kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2012.“ Za 2012. godinu;
 10. Donošenje Odluke o izdavanju očitovanja o podjeli prava vlasništva na dijelove i uspostavu vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine;
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac trgovačkom društvu „Matić promet d.o.o.“ Bjelovar;
 12. Donošenje:
  1. Odluke o stavljanju van snage Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 2871/1 upisane u z.k.ul.br. 524.k.o. Grad Bjelovar Državnom arhivu Bjelovar;
  2. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č.br. 2871/1 upisane u z.k.ul.br. 524.k.o. Grad Bjelovar;
 13. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č.br. 2446/2 k.o. Grad Bjelovar Trg Eugena Kvaternika 7a, Bjelovar;
 14. Donošenje Odluke o određivanju cijene prodaje zemljišta u Poslovnoj zoni Istok, parcele k.č.br. 1168/4, livada u Bilogorskoj ulici, k.o. Grad Bjelovar površine 1994 m2, upisane u z.k.ul.br. 5519, u Bjelovaru;
 15. Donošenje Odluke o prvoj izmjeni Odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama privremenih oznaka P-1, P-2, P-6, P-12 i P-15 u k.o. Grad Bjelovar u korist Poslovnog parka Bjelovar d.o.o.
 16. Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru;
 17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradskog muzeja Bjelovar;
 18. Utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike:
  1. Općinskog suda u Bjelovaru;
  2. Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
 19. Utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike:
  1. Županijskog suda u Bjelovaru;
  2. Županijskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
 20. Izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;

Materijali za 2 ., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content