Saziv 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/09-01/5
URBROJ: 2103/01-02-09-1
Bjelovar, 2. prosinca 2009.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

S A Z I V A M

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za dan 10. prosinca (četvrtak) 2009. godine u 8,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu;
 3. Donošenje Izmjena:
 1. Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009.godinu;
 1. Donošenje:
 1. Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara;
 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu;
 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini;
 1. Donošenje:
 1. Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
 2. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2010. godini;
 3. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2010. godini;
 4. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2010. godini;
 5. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2010. godini;
 6. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2010. godini;
 7. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2010. godini;
 8. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2010. godini;
 9. Odluke o sufinanciranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara u 2009. godini;
 1. Donošenje Plana prioritetnih programa, organizacijske strukture i sažetak poslova Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara;
 2. Donošenje Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara;
 3. Donošenje:
 1. Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 2. Plana razvojnih programa;
 3. Projekcije proračuna za 2011.-2012. godinu;
 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2010.godinu;
 1. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone Istok 2;
 2. Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV;
 3. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja JUG 1-sjeverni dio;
 1. Donošenje:
 1. Odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente Grada Bjelovara;
 2. Programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2010. godinu;
 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja;
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara;
 3. Donošenje Odluke o zonama;
 4. Donošenje:
 1. Odluke o dodjeli povlaštenih studentskih kredita studentima s područja Grada Bjelovara;
 2. Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih studentskih kredita;
 3. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara;
 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
 2. Donošenje Odluke o kriterijima za davanje gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje udrugama, političkim strankama i ustanovama od interesa za Grad Bjelovar;
 3. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Bjelovaru u Poslovnoj zoni Istok I Termoplinu d.o.o. Bjelovar (k.č.br. 1154/2, ukupne površine 4026 m2, upisane u z.k.ul.br. 6236 k.o. Grad Bjelovar);
 4. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Bjelovaru u Slobodnoj zoni Bjelovar
 5. Donošenje:
 1. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Bjelovara;
 2. Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Grada Bjelovara;
 1. Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za Popis birača;
 2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju dva člana Školskog odbora I. osnovne škole Bjelovar;
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o istupanju i prijenosu poslovnog udjela i Odluke o smanjenju temeljnog kapitala i promjeni Društvenog ugovora Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o.;
 4. Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru;
 1. Izbor Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
 2. Donošenje Odluke o izboru Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;


Materijali za 2., 3., 4. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content