Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Saziv 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/1
URBROJ: 2103/01-02-10-1
Bjelovar, 17. veljače 2010.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara ( “Službeni glasnik Grada Bjelovara “, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara ( “Službeni glasnik Grada Bjelovara “, broj 8/09)

S A Z I V A M

6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za dan 25. veljače (četvrtak) 2010. godine u 8,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Razmatranje Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 3. Donošenje Izviješća o izvršenju:
  1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu;
  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini;
 4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka ažuriranja Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara;
 5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka osnivanja Industrijsko-poslovne zone „Korenovo“;
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Studije biciklističkih staza u Gradu Bjelovaru;
 7. Donošenje:
  1. Odluke o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije „Gospodarski razvitak 2010“ za 2010 godinu;(Raiffeisen bank Austrija d.d. Zagreb)
  2. Odluke o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2010“ za 2010 godinu;(Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka)
  3. Odluke o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije „Croatia banka 2010“ za 2010 godinu;(Croatia banka d.d. Zagreb)
  4. Odluke o nastavku kreditne linije „Poduzetnik 2009.“ u 2010. godini;(Privredna banka Zagreb d.d.)
 8. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva (na nekretnini k.č.br. 2871/1upisanoj nu zk.ul.br. 524 k.o. Grad Bjelovar Državnom arhivu u Bjelovaru);
 9. Donošenje Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
 10. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora;
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara;
 13. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine površine 26 m2 u Bjelovaru na Trgu Stanka Vraza 1, u zgradi izgrađenoj na k.č.br.2674/1,k.o. Grad Bjelovar;
 14. Donošenje Odluka:
  1. o utvrđivanju teksta VI dodatka ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
  2. o utvrđivanju teksta V dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
  3. o utvrđivanju teksta III dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara;
 16. Donošenje:
  1. Zaključka o prihvaćanju Izviješća o radnjama i postupcima i stanju radova na zgradi Gradskog muzeja Bjelovar;
  2. Zaključka o prihvaćanju Izviješća o izgradnji stamenih građevina prema provedbenom Programu stambeno poticane izgradnje u Gradu Bjelovaru;
  3. Zaključka o prihvaćanju Izviješća o izgradnji građevina za stambeno zbrinjavanja osoba koje to pravo ostvaruju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u Gradu Bjelovaru;
 17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Elektrometala d.d. Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara;
 18. Donošenje Zaključka o davanju odobrenja Savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rada za 2010. godinu;

Materijali za 2 ., 3., 4. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.i 18. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijal za 17. točku dnevnog reda biti dostavljen naknadno.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content