Saziv 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/2
URBROJ: 2103/01-02-10-1
Bjelovar, 21. travnja 2010.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09)

S A Z I V A M

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za 29. travnja (četvrtak) 2010. godine u 8,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Razmatranje:
  1. Pregleda temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada Policijske postaje Bjelovar u 2009. godini;
  2. Izviješća o stanju sigurnosti cestovnog prometa u 2009. godini;
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 4. Donošenje:
  1. Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara;
  2. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2010. godini;
 5. Razmatranje Izviješća o radu Gradonačelnika u razdoblju od 1.srpnja -31. prosinca 2009. godine;
 6. Razmatranje Izviješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2009. godini;
 7. Donošenje Programa komunalnog opremanja stambenih građevna za stambeno zbrinjavanje osoba koje to pravo ostvaruju temeljem odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
 8. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Povijesne jezgre (zona “B”);
 9. Donošenje Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Jugozapad;
 10. Donošenje Odluke o autotaxi prijevozu na području Grada Bjelovara;
 11. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar;
 14. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara u 2010. godini;
 15. Davanje Suglasnosti Športskoj zajednici Grada Bjelovara na Raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2010. godini;
 16. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 17. Donošenje Odluke o prijenosu izgrađene komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Istok sa poslovnog parka d.o.o. Bjelovar na Grad Bjelovar;
 18. Donošenje Odluke o izmjeni granice područja naselja Klokočevac, Prgomelje i Gudovac;
 19. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 20. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru;
 21. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja sa Centrom za socijalnu skrb;
 22. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prijedloga ugovora o načinu provedbe kreditne linije „Croatia banka 2010.“ za 2010.godinu;
 23. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Elektrometala d.d. Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara;
 24. Donošenje Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;

Materijali za 2 ., 3., 4. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,17., 18., 19.,20., 21., 22., 23. i 24. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content