Saziv 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/4
URBROJ: 2103/01-02-10-1
Bjelovar, 30. lipnja 2010.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za 8. srpnja (četvrtak) 2010. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

Mandatna pitanja

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini;
  2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu;
 3. Donošenje Izmjena:
  1. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2010. godini;
  2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2010. godini;
  3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2010. godini;
  4. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2010. godini;
  5. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2010. godini;
  6. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2010. godini;
 4. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu;
  2. Plana razvojnih programa;
  3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2010.godinu;
 5. Razmatranje Izviješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 6. Donošenje Odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 167. stavka 3. Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Bjelovara;
 7. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području grada Bjelovara;
 8. Donošenje:
  1. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1-sjeverni dio;
  2. Odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Novi Borik-Lepirac;
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
 10. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara;
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju stanova u knjižnom i vanknjižnom vlasništvu Grada Bjelovara;
 12. Donošenje Odluke o prodaji stanova zaštićenim najmoprimcima;
 13. Donošenje:
  1. Odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića 11A;
  2. Odluke o odobrenju prodaje gospodarske zgrade u Bjelovaru u ulici Miroslava Krleže broj 185;
  3. Odluke o odobrenju prodaje nekretnina u Slobodnoj zoni Bjelovar;
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju investicije rekonstrukcije Gradskog muzeja Bjelovar i II OŠ Bjelovar u 2010. godini;
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
 16. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova upravnog vijeća:
  1. Dječjeg vrtića Bjelovar-predstavnika Grada Bjelovara;
  2. Narodne knjižnice „Petar Preradović Bjelovar“- predstavnika Grada Bjelovara;
  3. Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar;
 18. Donošenje:
  1. Rješenja o izboru člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
  2. Rješenja o izboru članova Odbora za određivanje naziva ulica i trgova na području Grada Bjelovara;

Materijali za 2 ., 3., 4., 6., 7. (Izvod iz Procjene), 8., 9., 10.,11., 12., 13., 14., 15. i 16. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijali za 5., 17. i 18. točku dnevnog reda biti dostavljeni naknadno.
Uvid u kompletan materijal za 7. točku dnevnog reda može se izvršiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u sobi broj 21.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content