Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/16-01/1
URBROJ: 2103/01-02-16-1
Bjelovar, 1. ožujka 2016.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

S A Z I V A M
16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 9. ožujka (srijeda) 2016. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 3. Donošenje: 
  1. Izviješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
  2. Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu; 
 4. Izviješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2015. godini;
 5. Donošenje:
  1. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja-treće izmjene i dopune-usklađenje sa zakonom,
  2. Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja –Sjever I.-1. dio, druga izmjena i dopuna;
 6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 7. Izvješće o gospodarenju otpadom za 2015. godinu;
 8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika u razdoblju 1.srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine;
 9. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima;
 11. Donošenje:
  1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
  2. Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore;
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima mjesnih odbora;
 14. Donošenje Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama;
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 16. Donošenje:
  1. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016.-2020. godinu;
  2. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području Grada Bjelovara;
  3. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda-umjetno osjemenjivanje plotkinja;
  4. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
  5. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela pčelarima s područja Grada Bjelovara;
  6. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda-simentalac;
  7. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 17. Donošenje:
  1. Programa o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  2. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za održavanje i razvoj tradicijskih obrta;
  3. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (Certifikati ISO, HASAP, GLOBAL, GAP, EN ISO 14001);
  4. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima;
  5. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za otkup ovčje vune;
  6. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za izgradnju i opremanje mini sirana, mljekomata i usavršavanja sirara;
  7. Pravilnika o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“;
 18. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 19. Utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike:
  1. Općinskog suda u Bjelovaru;
  2. Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
 20. Utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike:
  1. Županijskog suda u Bjelovaru;
  2. Županijskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
 21. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za prvo tromjesečje 2016. godinu;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,.17., 18. i 21. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu. Materijali za 19. i 20. točku dnevnog reda biti će dostavljeni naknadno.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr..

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 10.0 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content