Saziv 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA  : 021-05/16-01/2
URBROJ: 2103/01-02-16-1
Bjelovar, 7. lipnja 2016.

 

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

 

S A Z I V A M

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 21. lipnja (utorak) 2016. godine u  9,00 sati

 

            Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

            Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1. Aktualni sat;
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2015. godinu;
4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2015. godinu;
5. Donošenje Odluke o izradi 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
6. Donošenje:
            a) Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2015. godinu;
            b) Smjernica za organizaciju i razvoj civilne zaštite Grada Bjelovara za razdoblje od 2016.-2019. godine;
            c) Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu;
7. Donošenje:
            a) Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara;
            b) Odluke o osnivanju postrojbi i drugih snaga civilne zaštite Grada Bjelovara;
8. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu;
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima;
10. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara;
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara;
12. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2017.-2019. godine;
13. Donošenje Odluke o odobravanju projekta izgradnje kotlovnice;
14. Donošenje Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroplavničkoj ulici u naselju Plavnice Stare;
15. Donošenje Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu za izgradnju društvenog doma u naselju Plavnice Gornje;
16. Donošenje:
a) Odluke o davanju suglasnosti na  raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2016. godini;
b) Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o  raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima  za 2016. godinu;
17. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2016. godinu;
18. Donošenje Izviješća o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za  društvene djelatnosti za 2015. godinu:
a) Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  obrazovanju u Gradu  Bjelovaru za 2015. godinu;
b) Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
c) Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
d) Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
e) Izviješća o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
f) Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;
g) Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2015. godinu;
19. Donošenje Plana provođenja aktivnosti u akciji „Gradovi i općine-prijatelji djece“ za 2016. godinu;
20. Donošenje Odluke o izmjeni dijela granice područja naselja Novi Pavljani i Malo Korenovo;
21. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
22. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
23. Utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
24. Razmatranje Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 
Materijali za 3., 4., 5., 6., 7.,  8., 9.,10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,.17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok su materijali za 2. točku dnevnog reda dostavljeni u zakonskom roku.

 

NAPOMENA:

Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043  622-017.

 

PREDSJEDNICA

Vanja Posavac, dipl. politologinja

Materijali za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 12.7 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content