Saziv 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/7
URBROJ: 2103/01-02-12-1
Bjelovar, 10. listopada 2012.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM
27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 18. listopada (četvrtak) 2012. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
  2. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini;
  3. Izmjena i dopuna Plana gradnje vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 3. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2012. godini;
  2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini;
  3. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2012. godini;
  4. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2012. godini;
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu;
 5. Donošenje:
  1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
  2. Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 6. Donošenje:
  1. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna;
  2. Odluke o izmjeni Odluke o izradi Prostornog Plana uređenja Grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna;
  3. Odluke o izradi Urbanističkog Plana uređenja “Sjeverozapad 2”;
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara – članu Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. za prodaju nekretnine u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o. (dio k-č-br.1957/1 upisan u z.k.ul. 1357 k.o. Gudovac površine 9 jutara 776 čhv);
 8. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2011. godini;
 9. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Bjelovara;
 10. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija i rokova za raspodjelu financijske potpore udrugama tehničke kulture Grda Bjelovara čija je djelatnost od interesa za Grad Bjelovar i njegove građane;
 11. Donošenje:
  1. Odluke o usvajanju izmjena Plana raspodjele financijskih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012. godini;
  2. Izmjena Plana rashoda Grada Bjelovara za 2012. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;
 12. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu;
 13. Donošenje Odluke o izmjeni dijela granice područja naselja Bjelovar i Novoseljani;
 14. Donošenje:
  1. Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika;
  2. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 15. Davanje Odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rada za 2013. godinu;
 16. Razmatranje prethodne investicijske Studije opravdanosti izgradnje zatvorenih bazena s prijedlogom arhitektonskih rješenja na lokaciji Sportsko – rekreacijskog centra “Mladost” u Bjelovaru;

Materijali za 2 ., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

 

 

Materijali za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 3.5 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content