Saziv 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/13-01/2
URBROJ: 2103/01-02-13-1
Bjelovar, 20. ožujka 2013.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM
31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 27. ožujka (srijeda) 2013. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Statuta Grada Bjelovara;
  2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 3. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja povijesne jezgre (Zona B) – izmjena i dopuna – odluka o izradi;
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Završnog izvješća Komisije za primopredaju komunalne infrastrukture u poslovnim zonama u Bjelovaru i utvrđivanju knjigovodstvene vrijednosti izgrađene infrastrukture;
 5. Donošenje Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Bjelovara;
 6. Donošenje Odluke o nastavku kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik – 2012.” do iskorištenja sredstava;
 7. Donošenje Odluke o kreditiranju poduzetnika u 2013. godini;
 8. Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza;
  1. Razmatranje Izviješća o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2012. godinu:
  2. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2012. godini;
  3. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2012. godini;
  4. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini;
  5. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini;
  6. Izviješća o izvršavanju Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2012. godini;
  7. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i Grada Bjelovara u 2012. godini;
  8. Izviješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2012. godini;
 9. Izviješće o radu Gradskog savjeta mladih u 2012. godini;
 10. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara;
 11. Donošenje:
  Odluke o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava prioritetnim športskim udrugama Grada Bjelovara u 2013. godini;
  Odluke o davanju suglasnosti Športskoj zajednici Grada Bjelovara na raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2013. godini;
 12. Donošenje Izmjena Plana rashoda Grada Bjelovara za 2013. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola;
 13. Donošenje Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu;
 14. Davanje Suglasnosti Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru za prenamjenu neutrošenih financijskih sredstava iz 2012. godine;
 15. Izvještaj o radu gradonačelnika u razdoblju 1.srpnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine;
 16. Izviješće o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. za 2012. godinu;
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izviješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara u 2012. godini;
 18. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta I. dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 19. Donošenje Odluke o utvrđivanju Popisa ulica i trgova na području Grada Bjelovara;
 20. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar;
 21. Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada Policijske postaje Bjelovar i Postaje prometne policije Bjelovar u 2012. godini;
 22. Prezentacija Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja SRC “Mladost” sa interpolacijom dvoranskog plivališta;
 23. Obraćanje predsjednika Klubova vijećnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara.

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.i 22. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu. Materijal za 7. i 21. točku dnevnog reda dostavit će se naknadno. Za 23. točku dnevnog reda održat će se prezentacija.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl.ing.

 

 

Materijali za 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 3.0 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content