Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Športska zajednica Grada Bjelovara osnovana je u siječnju 1998. godine i pravni je slijednik Saveza sportova općine Bjelovar. Upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske, u Registar športskih djelatnosti pri Uredu državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije i u Registar neprofitnih organizacija. Sjedište Zajednice je u Bjelovaru, Ivana Gundulića 10.

U Športsku zajednicu Grada Bjelovara učlanjuju se sportske udruge, udruge stručnih djelatnika u sportu, trgovačka društva i ustanove koje obavljaju sportske djelatnosti, fizičke osobe koje obavljaju športske djelatnosti samostalnim radom, te druge udruge koje obavljaju djelatnosti od interesa za sport s područja grada Bjelovara.

Cilj djelovanja Zajednice je unapređivanje i promicanje športa među građanima, posebice među djecom i mladeži, te promicanje odgojnih funkcija sporta, što se ostvaruje utvrđivanjem opće politike sporta u Gradu. Sredstva za financiranje djelatnosti Zajednica ostvaruje iz proračuna Grada. Statut je donesen u srpnju 1999., a usklađen s novim zakonskim propisima 2015. godine. Osim statuta doneseni su sljedeći opći akti: Poslovnik o radu skupštine i drugih tijela upravljanja Zajednice, Odluka o unutarnjem ustroju i radu stručne službe Zajednice, Pravilnik o izboru najboljeg sportaša, sportašice i sportske ekipe Zajednice, te Pravilnik o javnim priznanjima koja dodjeljuje Zajednica.

Back to top