Nova grupa mladih na stručnom osposobljavanju u Gradu Bjelovaru (svibanj 2012.)

Konferencija za novinare o prijamu 22 mlade osobe sa višom i visokom stručnom spremom u Grad Bjelovar na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec sa suradnicima je u četvrtak, 3. svibnja 2012. godine u velikoj vijećnici Grada Bjelovara održao konferenciju za novinare o prijamu 22 mlade osobe sa višom i visokom stručnom spremom u Grad Bjelovar na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec novinarima je naglasio da je Grad Bjelovar uključen u provedbu mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mladih nezaposlenih osoba. Mjera je namijenjena mladim osobama do 29 godina koje su u evidenciji nezaposlenih, a koje nakon radnog iskustva od godine dana mogu položiti državni stručni ispit. Grad Bjelovar je do sada stručno osposobio 18 osoba tijekom prošle godine i početkom ove godine (14 ih je već položilo državne stručne ispite). Ove godine Grad Bjelovar izradio je plan potrebe za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 25 osoba i to:

  • 6 osoba – magistar struke ili stručni specijalist ekonomije
  • 6 osoba – sveučilišni prvostupnik ekonomije
  • 2 osobe – magistar prava
  • 2 osobe – magistar struke ili stručni specijalist geodezije
  • 2 osobe – magistar struke ili stručni specijalist inženjer građevinarstva
  • 2 osobe – sveučilišni ili stručni prvostupnik inženjer građevinarstva
  • 3 osobe – sveučilišni ili stručni prvostupnik javne uprave
  • 1 osoba – magistar struke ili stručni specijalist informatike
  • 1 osoba – magistar politologije

Ukupno se javilo 152 kandidata od kojih 105 ekonomske struke (više ili visoke).  Grad Bjelovar iskazao je potrebu za dvije osobe struke – magistar struke ili stručni specijalist inženjer građevinarstva, ali se nitko nije javio na natječaj. Za sveučilišnog ili stručnog provostupnika inženjera građevinarstva javila se samo jedna osoba.

Osposobljavanje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje sukladno programu osposobljavanja, a Grad Bjelovar ima obvezu podmiriti troškove polaganja državnog stručnog ispita kao i ispite za zaštitu od požara i osposobljavanja za rad na siguran način.

Osposobljavanje traje od 1. svibnja 2012. do 30. travnja 2013. godine i svaka osoba ima mentora s odgovarajućim zanimanjem i stručnom spremom. Sve osobe na stručnom osposobljavanju sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj upravi i samoupravi imaju obavezu položiti državni stručni ispit.

Ljiljana Balažin
FOTO: Branka Sobodić

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content