Upravni Odjel za gospodarstvo

PROČELNIK

Davor Sušak, mag.ing.aedif.
Telefon: 043/622-046
Email: dsusak@bjelovar.hr

 • obavlja upravne i stručne poslove u svezi s poticanjem i osiguranjem uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti, poljoprivrede i turizma od važnosti za Grad Bjelovar,
 • osigurava različite oblike potpore poduzetničkih aktivnosti, potpora u poljoprivrednoj proizvodnji i turizmu,
 • obavlja poslove javne nabave za Grad Bjelovar,
 • obavlja poslove vezane uz predlaganje, izradu i provođenje programa Europske unije, aplicira projekte Grada na EU i nacionalne natječaje,
 • uređuje mjesne domove, upravlja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada i vodi brigu o njihovom održavanju, uređuje vizuru grada (fasade),
 • surađuje s poduzetnicima i organizira seminare, panele i gospodarske manifestacije te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno drugim propisom te odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

PROČELNICA

Kristina Kocur, mag. geogr.
Telefon: 043/622-007
Email: kkocur@bjelovar.hr

 • obavlja poslove iz područja prostornog planiranja i uređenja koji su mu Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima stavljeni u nadležnost,
 • donosi akte za gradnju i uporabu građevina, te druge akte određene Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji i drugim propisima iz nadležnosti,
 • obavlja poslove iz područja određenih Zakonom o komunalnom gospodarstvu i to u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje i donošenje rješenja o komunalnoj naknadi (stambeni i poslovni prostor) i rješenja o komunalnom doprinosu,
 • vodi evidencije obveznika komunalne naknade i druge evidencije koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, općim aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.
 • donosi rješenja o spomeničkoj renti, naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i priprema rješenja o naknadi za uređenje voda,
 • obavlja poslove iz područja komunalnog gospodarstva vezane uz održavanje i izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • obavlja poslove vezane uz nerazvrstane ceste koji su mu Zakonom o cestama i drugim propisima stavljeni u nadležnost,
 • obavlja geodetske poslove
 • obavlja poslove komunalnih i prometnih redara,
 • obavlja poslove vezane za zaštitu okoliša i prirode koji su propisani zakonom,
 • obavlja poslove vezane uz energetsku učinkovitost koji su mu zakonom stavljeni u nadležnost,
 • priprema nacrte odluka iz nadležnosti Upravnog odjela, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Upravni odjel za financije i javne prihode

PROČELNICA

Mirela Bašić, dipl.oecc.
Telefon: 043/622-009
Email: mbasic@bjelovar.hr

 • obavlja poslove u svezi s proračunom Grada, prati ostvarivanje proračunskih prihoda i rashoda i izrađuje analize o kretanju prihoda i rashoda Grada Bjelovara, izrađuje nacrt proračuna, godišnjeg obračuna
 • proračuna i izviješća o izvršenju proračuna Grada Bjelovara, financijske i statističke izvještaje, evidenciju prihoda i obveza u analitičkoj evidenciji Grada, izdaje naloge za plaćanja vezana za izvršenje
 • proračuna Grada, evidentira imovinu u analitičkoj evidenciji imovine, evidentira stanje, promjene potraživanja i obveza prihoda proračuna, rashoda i izdataka, te izvršenja proračuna u financijskom knjigovodstvu,
 • obavlja poslove gradske riznice i blagajničke poslove,
 • obavlja poslove vezane uz obračun i isplatu plaća i naknada,
 • obavlja poslove financijskog upravljanja i kontrola, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Grada Bjelovara u području financija i javnih prihoda,

U okviru Upravnog odjela za financije i javne prihode djeluje

Odsjek za naplatu i pravne poslove:

VODITELJICA ODSJEKA

Željka Vizi, dipl.iur.
Telefon: 043/622-075
Email: zvizi@bjelovar.hr

 • obavlja poslove naplate i prisilne naplate svih gradskih prihoda i ostalih novčanih davanja koja imaju karakter poreza sukladno posebnim propisima, uključujući i naknadu za uređenje voda za stambeni i poslovni prostor
 • vodi knjigovodstvenu analitiku zaduženja i naplate svih gradskih prihoda i naknade za uređenje voda
 • vrši razrez gradskih poreza i ostalih poreza određenih posebnim propisima
 • obavlja poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Gradskog vijeća, te njegovih radnih tijela
 • obavlja imovinsko-pravne, kadrovske i druge pravne poslove za sva upravna tijela Grada

Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport

PROČELNIK

mr.sc. Milan Mateković, prof.
Telefon: 043/622-006
Email: mmatekovic@bjelovar.hr

 • obavlja upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području brige o djeci predškolskog uzrasta, odgoja i obrazovanja, sporta i branitelja,
 • prati rad javnih ustanova i drugih pravnih osoba osnovanih za te djelatnosti i udruga koje djeluju u tim oblastima u cilju usklađivanja njihovih programa i planova razvoja kojima se zadovoljavaju javne potrebe Grada Bjelovara,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i aktima Gradonačelnika.

Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrbi i opće poslove

PROČELNICA

Jasna Grgić Škaurin, dipl.socijalna radnica
Telefon: 043/622-016
Email: jgrgicskaurin@bjelovar.hr

 • obavlja upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite na radu i zaštite od požara, civilne zaštite, zaštite i spašavanja, vatrogastva, udruga,
 • obavlja opće poslove za sva upravna tijela Grada Bjelovara i to savjetodavne, organizacijske i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika i njegovih zamjenika,
 • obavlja poslove službenog protokola i društvenih kontakata i odnosa s javnošću,
 • obavlja poslove prikupljanja i distribucije servisnih informacija, poslove izrade WEB stranica Grada,
 • obavlja poslove vezane za informatički sustav i komunikacije upravnih tijela Grada,
 • obavlja poslove prijemne kancelarije, arhive i otpreme pošte,
 • obavlja poslove ekonomata, čajne kuhinje i održavanja čistoće prostorija, poslove vezane za korištenje službenih vozila Grada i tekuće i investicijsko održavanje objekta, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja gradske uprave,
 • prati rad javnih ustanova i drugih pravnih osoba osnovanih za te djelatnosti i udruga koje djeluju u tim oblastima u cilju usklađivanja njihovih programa i planova razvoja kojima se zadovoljavaju javne potrebe Grada Bjelovara,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, odnosno općim aktima Gradskog vijeća i aktima Gradonačelnika.

Upravni odjel za provedbu ITU mehanizma

PROČELNICA

Andrea Posarić, struč.spec.oec.
Telefon: 043/622-004
Email: aposaric@bjelovar.hr

Služba za unutarnju reviziju

PROČELNICA

Nikolina Raknić Ristić dipl.oec.
Telefon: 043/622-094
Email: nraknicristic@bjelovar.hr

 • obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja u upravnim tijelima Grada i institucijama u nadležnosti,
 • provodi unutarnju reviziju u upravnim tijelima Grada i institucijama u nadležnosti u skladu sa Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske te metodologiji rada koju utvrđuje ministar financija,
 • obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u djelokrug zakonskim i drugim propisima.
Back to top
Skip to content