1. Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove

ZAKONI

PODZAKONSKI PROPISI

 • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 9/22)
 • Odluka o visini naknade za troškove stanovanja za samce i samohrane roditelje (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4/23)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21)
 • Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 3a/15, 1/20, 1/21)

2. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

ZAKONI

PODZAKONSKI PROPISI

 • Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade (“Narodne novine” broj 87/15)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 136/06135/1014/1155/12) – nije na snazi od 21. veljače 2019.
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19)
 • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
 • Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
 • Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 98/18
 • Uredba o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22) – stupa na snagu 1. siječnja 2023.
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14154/1430/2175/2261/23)
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja („Narodne novine“ broj 115/15)
 • Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja („Narodne novine“ broj 39/18)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/1965/20
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 29/8336/8542/86)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/9839/0445/04163/04148/10(prestao važiti), 9/11)
 • Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/1456/14)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 48/1419/15)
  • Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja („Narodne novine“ broj 122/15)
  • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade („Narodne novine“ broj  93/17)
  • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola („Narodne novine“ broj 105/17108/17)
  • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14)
  • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju („Narodne novine“ broj 46/13)
  • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ broj 98/12)
  • Odluka o donošenju Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine (“Narodne novine” broj 147/21)
   Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine
  • Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ
   (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)
   Napomena: Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. godine
  • Delegirana odluka Komisije (EU) 2019/1764 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava opreme za balustrade i ograde namijenjene za uporabu u građevinama isključivo radi sprečavanja padova te koje ne nose vertikalno opterećenje građevinske strukture ​
   (Službeni list Europske Unije L 270, 24.10.2019., str. 81-83)
  • Pravilnik o upisu u razred revidenata („Narodne novine“ broj 50/20
  • Pravilnik o manje složenim radovima („Narodne novine“ broj 14/20
  • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
   („Narodne novine“ broj 118/1965/20
   Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata („Narodne novine”, broj 64/1441/15105/1561/1620/17), osim članaka 27. do 29. Pravilnika.
  • Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda
   („Narodne novine“ broj 118/19)
   Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“, broj 103/08147/0987/10129/11), osim odredaba članka 4. stavaka 4. i 5., članka 16. i Tablice 1. toga Pravilnika i Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode („Narodne novine“, broj 103/08).​
  • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/1734/1836/1998/1931/2074/22)
  • Pravilnik o nostrifikaciji projekata („Narodne novine“ broj 98/99,29/0320/17)
  • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 46/1898/19
  • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 131/21)
  • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
   („Narodne novine“ broj 78/13)
   Napomena: Ovaj Pravilnik prestat će važiti stupanjem na snagu Tehničkog propisa o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 12/23), odnosno važi do 27. lipnja 2025. godine. 
  • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda („Narodne novine“ broj 113/08)
  • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima („Narodne novine“ broj 85/15)
  • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19)
  • Pravilnik o kontroli projekata („Narodne novine“ broj 32/1472/2090/23)
  • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“ broj 42/14)
  • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“ broj 42/14)
  • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
   („Narodne novine“ broj 47/14)
  • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
   („Narodne novine“ broj 131/2168/22)
                  Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu
                    vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

                    („Narodne novine“ broj 111/14107/1520/1798/19121/19)
                    Napomena: Pravilnik je prestao važiti 1. siječnja 2022. godine. Iznimno, ovaj
                    Pravilnik može se primijeniti na građenje koje je započeto do 30. lipnja 2022.
  • Pravilnik o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/1498/19)
  • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15)
  • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
   („Narodne novine“ broj  73/15133/1560/2078/21)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade („Narodne novine“ broj  77/15)
  • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja („Narodne novine“ broj  129/15)
  • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14)
  • Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine“ broj 69/06)
  • Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata
  • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada („Narodne novine“ broj 03/07)
  • Radi bolje primjene propisa objavljujemo kartu godišnjeg broja grmljavinskih dana Republike Hrvatske u boji
   Napomena: U slučaju spora mjerodavna je karta iz Priloga 1. Tehničkog propisa („Narodne novine“ broj 33/10)
  • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08)
  • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije („Narodne novine“ broj 5/10)
  • Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18104/19)
  • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
   („Narodne novine“ broj 128/1570/1873/1886/18102/20) – stupio na snagu 1. siječnja 2016. 
  • Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
   („Narodne novine” broj 4/1524/1593/15133/1536/1658/16104/1628/1788/1729/1843/19150/22
  • Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine” broj 17/17,75/207/22)  
   • Tehnički propis za zidane konstrukcije
    („Narodne novine“ broj 01/07)
   • Tehnički propis za drvene konstrukcije
    („Narodne novine“ broj 121/0758/09125/10136/12)
   • Tehnički propis za čelične konstrukcije
    („Narodne novine“ broj 112/08125/1073/12136/12)
   • Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona
    („Narodne novine“ broj 119/09125/10136/12)
   • Tehnički propis za betonske konstrukcije
    („Narodne novine“ broj 139/0914/10125/10136/12
   • Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
    („Narodne novine“ broj 80/13)
    Danom stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (4. ožujka 2017. godine) ovi Tehnički propisi prestaju važiti, uz iznimku da se norme iz popisa sadržanih u tim Tehničkim propisima koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda primjenjuju do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).
    Nadalje, glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje građevinske konstrukcije dano prema tim Tehničkim propisima smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akata na temelju kojega se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanje tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.
  • Tehnički propis za staklene konstrukcije
   („Narodne novine” broj 53/17)  – stupio na snagu 15. lipnja 2017. godine
  • Tehnički propis za asfaltne kolnike  („Narodne novine“ broj 48/21)
  • Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
   („Narodne novine“ broj 12/23)
   Napomena: Ovaj Propis stupa na snagu 28. lipnja 2025. godine, sukladno Direktivi (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (Tekst značajan za EGP) (SL L 151, 7.6.2019.). Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestat će važiti Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13).
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj  23/1451/14
  • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima (Narodne novine broj  145/08)
  • Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (Narodne novine broj  139/14
  • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine broj 113/16
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

    (Narodne novine broj 133/0631/09156/0945/1286/13, 111/15 )

   • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (Narodne novine broj 42/1448/14107/14139/1411/197/20
   • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže  (Narodne novine broj 102/18)
   • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/17)
   • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine broj 64/08)
   • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Narodne novine broj 50/0539/09)
   • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (Narodne novine broj 90/14)
   • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine broj 97/157/20)
   • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine broj 61/143/17)
   • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine broj 3/17
   • Uredba o odgovornosti za štete u okoliš (Narodne novine broj 31/1750/20
   • Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima  – Narodne novine broj 128/20
   • Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete  – Narodne novine broj 22/23
   • Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša  – Narodne novine broj  22/23
   • Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije – Narodne novine broj98/2130/22
   • Pravilnik o sustavu obvezne energetske učinkovitosti – Narodne novine broj41/19
   • Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (Narodne novine broj  18/15)
   • Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6/2019 i 4/23
   • Odluka o dimnjačarskim poslovima na području grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5/11)
   • Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 9/22)
   • Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 9/22)
   • Odluka o visini spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 9/18)
   • Odluka o određivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i  postavljanje  pokretnih naprava na području Grada Bjelovara (”Službeni glasnik Grad Bjelovara, broj 3/21 i 4/23
   • Odluka  o  uvjetima postavljanja ugostiteljskih  terasa na području Grada Bjelovara  (”Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 1/12 i 2/16
   • Odluka o komunalnim djelatnostima (”Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 3/20
   • Odluka o utvrđivanju popisa ulica i trgova na području Grada Bjelovara  (”Službeni glasnik Grad Bjelovara, broj 3/13) 
   • Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije Bjelovar  (”Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4/19
   • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara  ( ”Službeni glasnik Grad Bjelovara”, broj 1/224/23
   • Odluka o postupku i visini  naknade za osnivanje prava služnosti  na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovara, (”Službeni glasnik Grada Bjelovara  broj  1/18 i  9/20)
   • Odluka o uređenju prometa u Gradu Bjelovaru (“Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 3/99; 3/04 i 4/08)  
   • Odluka o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/03 ,7/05, 1/09 i 12/09
   • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama (”Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 6/18 )
   • Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava ispred groblja Borik i Svetog Andrije za blagdan Svi Sveti (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” br. 3/15)  
   • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj  7/11 i 1/14 )
   • Odluka o sudjelovanju investitora  u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno – povijesne cjeline (”Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj  4/22

   3. Odsjek za naplatu i pravne poslove

   ZAKONI

   PODZAKONSKI PROPISI

   • Odluka o lokalnim porezima Grada Bjelovara ( “Službeni glasnik Grada Bjelovara ” 4/20 , 8/20 )
   • Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona ( “Narodne novine” broj 45/19 , 35/20, 43/2050/2070/20, 74/20103/20114/20144/2026/21,43/21106/21144/21156/22
   • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( “Narodne novine” broj 124/14)
   • Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/19)
   • Odluka o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara “Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 4/14)

   4. Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport

   ZAKONI

   PODZAKONSKI PROPISI

   • Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Bjelovar („Službeni glasnik Grada Bjelovar“ broj 07/19)
   • Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/16)
   • Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/16)
   • Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Bjelovar („Službeni glasnik Grada Bjelovar“ broj 07/19)
   • Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 3a/15, 1/20, 1/21)

   5. Upravni odjel za gospodarstvo

   ZAKONI

   PODZAKONSKI PROPISI

   • Program potpora poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2027. godine (Službeni glasnik Grada Bjelovara 9/20)
   • Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske NN 98/22
   • Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske NN 27/2018 – IZVAN SNAGE
   • Pravilnik o dopuni Pravilnika o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 52/23
   • Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 104/22
   • Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 90/2018 – IZVAN SNAGE 
   • Pravilnik  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 104/22
   • Pravilnik  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 47/2019 – IZVAN SNAGE 
   • Ispravak Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 133/22 (2018), pravilnik, od 11.11.2022.
   • Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 92/18
   • Pravilnik o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN  94/18
   • Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN 36/21
   • Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom NN 94/18
   • Pravilnik o načinu vođenja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN 94/18
   • Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture NN 8/19
   • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta NN  23/19
   • Pravilnik o agrotehničkim mjerama NN 22/19
   • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta NN  22/19
   • Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike NN 65/19
   • Pravilnik o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 48/23
   • Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske NN 84/19
   • Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/19
   • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja NN 71/19
   • Pravilnik  o registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske NN 12/22
   • Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN  134/22
   • Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike hrvatske izravnom pogodbom NN   146/22
   • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara, („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 3/22)
   • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 5/16)
   • Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
   • Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za razdoblje 2021.-2027.
   • Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije
   • EUROPA 2020. Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast  Europska komisija, 2010
   • ESF Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  ENG
   • Operativni program Konkurentnost i kohezija ENG
   • Program Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
   • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
   • Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027.
   • Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. 
        • Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN 41/2022 )
        • Komunikacija, informiranje i vidljivost EU projekata u razdoblju 2021.-2027.
        • Upute o provedbi postupaka jednostavne nabave – Grad Bjelovar – 2023 (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/2023)
        • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“, br. 65/2017)
        • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“, br. 75/2020)
        • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 65/2017)
        • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“, br. 65/2017)
        • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017)
        • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 19/2023)
        • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017)
        • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 144/20)
        • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 30/2023)

         6. Upravni odjel za ITU mehanizam

         ZAKONI

         • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ 147/14, 123/17, 118/18) 
         • Uredba (EU) 2021/1060 – Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike te Prilog I.
         • Uredba (EU) 2021/1058 o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
         • Integrirani teritorijalni program, verzija 1.2. (SFC2021 za programe koji dobivaju potporu EFRR-a (cilj „Ulaganje u radna mjesta i rast”), fonda ESF+, Kohezijskog fonda i EFPR-a – članak 21. stavak 3.)
         • Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027., „Narodne novine“, br. 96/22.
         • Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., Verzija 2.0. i Verzija 2.1.

         7. Služba za unutarnju reviziju

         ZAKONI

         • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15 i 102/19)

         PODZAKONSKI PROPISI

         • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 42/16 i 77/19 )
         • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 42/16)

         8. Upravni odjel za financije i javne prihode

         ZAKONI

         PODZAKONSKI PROPISI

         Back to top
         Skip to content