Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole – građenje građevine sustava javne odvodnje Grada Bjelovara, Ulica Grgura Karlovčana (nastavak) i Ulica Eugena Kolonića

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000133
URBROJ: 2103/01-06/6-18-0005
Bjelovar, 15.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a
dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav javne odvodnje Grada Bjelovara, Ulica Grgura Karlovčana (nastavak) i Ulica Eugena Kolonića u Trojstvenom Markovcu, 2. skupine,

    na katastarskim česticama 197/12 i 197/25 k.o. Trojstveni Markovac u Trojstvenom Markovcu, Ulica Grgura Karlovčana i Ulica Eugena Kolonića.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content