Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za – građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara u naseljima Ždralovi, Prokljuvani, Novoseljani, Letičani, Puričani, Trojstveni Markovac, Bjelovar, Stare Plavnice i Gudovac.

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002
URBROJ: 2103/01-06/6-19-0005
Bjelovar, 11.02.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za
– građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda Grada Bjelovara na katastarskim česticama k.č.br. 1181/15, 1181/1, 1187/1, 1193/1, 1193/2, 1194/3, 1194/1, 598/26, 598/39, 598/20, 698/1, 1342/16, 1199, 1196/2, 697/3, 1205/1, 584/1, 591/1, 591/2, 591/3, 592, 590/15, 595/2, 598/31, 860/1, 57/6 i 693/16, sve k.o. Ždralovi, k.č.br. 1256/1 k.o. Višnjevac, k.č.br. 813 k.o. Trojstveni Markovac, k.č.br. 1473 k.o. Bjelovar-Sredice, k.č.br. 795, 558, 761, 574, 807 i 802, sve k.o. Stare Plavnice, k.č.br. 228, 316, 1861 i 61, sve k.o. Gudovac na području Grada Bjelovara u naseljima Ždralovi, Prokljuvani, Novoseljani, Letičani, Puričani, Trojstveni Markovac, Bjelovar, Stare Plavnice i Gudovac.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, soba broj 28 / 2. kat.

III. Stranka u postupku lokacijske dozvole za provedbu zahvata od interesa za Republiku Hrvatsku je podnositelj zahtjeva te vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.

IV. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

Podijeli s prijateljima!
Back to top