Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav javne odvodnje Grada Bjelovara – sanitarno-fekalna odvodnja

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000140
URBROJ: 2103/01-06/9-19-0006
Bjelovar, 10.01.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VODNE USLUGE d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav javne odvodnje Grada Bjelovara-sanitarno-fekalna odvodnja
  2. na katastarskoj čestici 1485/1 k.o. Bjelovar-Sredice (Bjelovar, dio Ulice Vlahe Paljetka).
  3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.01.2019. godine od 09:00 do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top