Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – Pješačke staze s oborinskom odvodnjom u naselju Prgomelje – dionica Prgomelje I, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000044
URBROJ: 2103/01-06/6-18-0005
Bjelovar, 20.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2
– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – Pješačke staze s oborinskom odvodnjom u naselju Prgomelje – dionica Prgomelje I, 2. skupine,

    na katastarskim česticama 1111/2, 943/2 i 948 k.o. Prgomelje u Prgomelju.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.05.2018 u 11:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content