Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene – reciklažno dvorište

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000041
URBROJ: 2103/01-06/6-18-0006
Bjelovar, 13.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR , HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom – reciklažno dvorište (kontejner uredski, kontejner za garderobu i sanitarije, nadstrešnica ulazno-izlazne zone, nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada, nadstrešnica 3 skladišnog prostora i zatvorena hala), 2. skupine,

    na građevnoj čestici 1382/6 k.o. Prespa Prespa,.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.04.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28..
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content