Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – KB 10(20) kV vodovi (Logor, Hidroregulacija, Lug)

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000081
URBROJ: 2103/01-06/6-18-0005
Bjelovar, 24.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KB 10(20) kV vodovi – TS 10(20)/0,4 kV Logor (245) – TS 10(20)/0,4 kV Hidroregulacija (246) – TS 10(20)/0,4 kV Lug (247), 2. skupine,

    na katastarskim česticama broj 1206/5, 1204/10, 5897, 5899, 1761, 1766/1, 1830/1, 5902, 1720/1, 1696/3, 1721/5, 1386/2 i 5901 k.o. Bjelovar i 813 k.o. Trojstveni Markovac u Bjelovaru i Trojstvenom Markovcu.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.08.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content