Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Statut Grada Bjelovara

Više informacija

Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara

Više informacija

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Više informacija

Odluka o grbu i zastavi Grada Bjelovara i obilježavanju Dana Grada Bjelovara

Više informacija

Odluka o određivanju službenice za informiranje

Više informacija

Odluka o javnim priznanjima Grada Bjelovara

Više informacija

Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Bjelovaru

Više informacija

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara (2011. - 2015.)

Više informacija

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012. – 2015. godine

Više informacija

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Više informacija

Strategija razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020.

Više informacija

Back to top