Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o izmjenama Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu (KLASA:402-08/16-01/197, URBROJ:2103/01-01-17-12, 26. siječnja 2017.

NULL
Back to top
Skip to content