Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara (travanj 2016.)

Natječaji

KLASA: 945-01/16-01/9
URBROJ: 2103/01-01-16-6

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar, KLASA: 945-01/16-01/9, URBROJ:2103/01-01-16-5 od 20. travnja 2016. godine, Grad Bjelovar, dana 20. travnja 2016. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

 1. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, i to slijedećih čestica:

  A.) K.O. GRAD BJELOVAR

  Red.br. Kat. općina Katastarska čestica Zk. uložak Kultura Površina (ha) Cijena (kn/ha) Početni iznos (kn)
  1 Grad Bjelovar 19/1  5587 oranica 0,0667 700,00       
  2 Grad Bjelovar 19/20 5587 oranica 0,0088 700,00       
  3 Grad Bjelovar 19/21 5587 oranica 0,0231 700,00       
  4 Grad Bjelovar 19/22 5587 oranica 0,0450 700,00       
  5 Grad Bjelovar 19/23 5587 oranica 0,0021 700,00       
  6 Grad Bjelovar 33/21 5587 oranica 0,0422 700,00       
  7 Grad Bjelovar 3211/4 5587 oranica 0,0482 700,00       
  8 Grad Bjelovar 3211/5 5587 oranica 0,0166 700,00       
  9 Grad Bjelovar 3211/6 5587 oranica 0,0329 700,00       
  10 Grad Bjelovar 3211/7 5587 oranica 0,0455 700,00    1.-10.=250,00   
  11 Grad Bjelovar 1799 5336 livada 0,8199 600,00    500,00   
  12 Grad Bjelovar 1800/1 5336 livada 0,1632 600,00    100,00   
  13 Grad Bjelovar 1801/1 5336 livada 1,4294 600,00    900,00   
  14 Grad Bjelovar 1809/1 4123 livada 0,9430 600,00    600,00   
  15 Grad Bjelovar 1809/8 5336 livada 0,5606 600,00    350,00   
  16 Grad Bjelovar 1809/6 2897 livada 0,2824 600,00    200,00   
  17 Grad Bjelovar 1798 1519 livada 0,9624 600,00    600,00   
  18 Grad Bjelovar 1900/2 7925 livada 0,1205 600,00    100,00   
  19 Grad Bjelovar 1901/1 3935 pašnjak 0,1892 600,00    150,00   
  20 Grad Bjelovar 1900/21 1450 livada 0,3710 600,00    250,00   
  21 Grad Bjelovar 1900/22 1450 livada 0,1952 600,00    150,00   
  22 Grad Bjelovar 1900/20 1450 livada 0,1488 600,00    100,00   

  Katastarske čestice od rednog broja 1. do 10. daju se u zakup kao cjelina tj. blok.

  Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

 2. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.

  Dosadašnji zakupci koji su uredno plaćali zakup, imaju pravo prvozakupa što dokazuju preslikom ugovora o zakupu. Pravo prvozakupa imaju i vlasnici susjednih parcela što dokazuju izvatkom iz zemljišne knjige i kopijom katastarskog plana.

 3. Rok za podnošenje ponude za zakup je 2. svibnja 2016. godine.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.
 5. Ponuda mora sadržavati:
  • ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta,
  • broj čestice i naznaku katastarske općine,
  • iznos ponuđene zakupnine po svakoj katastarskoj čestici, odnosno cjelinu tj. blok,
  • svrha radi koje se traži zakup, 
  • presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • ovlaštenje ili punomoć,
  • dokaz o pravu prvenstva za zakup (prijašnji Ugovor, zk-izvadak i kopija plana),
  • potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,

  Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.

 6. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta« Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.

  Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.

 7. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a dosadašnji zakupnik ima pravo prvo zakupa, ako uredno plaća zakupninu i prihvati najvišu ponuđenu cijenu zakupa.
 8. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.
 9. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom:
  «Ponuda za natječaj za zakup zemljišta, k.č.br. ………..« .
 10. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Bjelovara, a ista će biti dostavljena u roku od 10 dana od donošenja.
 11. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.
 12. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.43, II. kat, u vremenu od 8-10 sati, radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj : 043/ 622-054.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content