Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – studeni 2010.

KLASA: 372-02/10-01/62
URBROJ: 2103/01-05/2-10-1

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja licitacijom za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/10-01/53 od 21.rujna 2010. godine koje je donio Gradonačelnik Grada Bjelovara raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 1. Poslovni prostor na Trgu Stjepana Radića 9, ukupne površine 49,26 m2 za trgovačku djelatnost, (osim trgovine prehrambenim proizvodima, butika i cvjećarni) te obrtničke i osobne usluge.
  • početna zakupnina je 30,00 kn za m2 površine.
  • jamčevina iznosi 2.955,60 kn.
  • rok zakupa: 5 godina
 1. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara broj 2402006-1802400001, s pozivom na broj 68-7722- OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz prijavu.
 2. Natjecati se mogu pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti navedene u namjeni.
  Ponude za natječaj sa pripadajućom numeriranom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom u zapečaćenom omotu na adresu: Grad Bjelovar – Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu poslovnog prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar “ne otvarati, prijava na Natječaj za dodjelu poslovnog prostora”,
 3. Rok za podnošenje prijava je 27. studenog 2010. godine.
 4. Licitacija će se održati 29. studenog 2010. godine, u 13 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2. Licitaciji moraju pristupiti natjecatelji ili opunomoćenici natjecatelja.

Pisana prijava za sudjelovanje na licitaciji mora sadržavati:

 1. Redni broj i adresu poslovnog prostora za koji se natječe,
 2. Dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu,
 3. Broj žiro- računa radi povrata jamčevine ukoliko natjecatelj ne uspije u natječaju,
 4. Izjavu da je ponuđač upoznat sa stanjem i opremljenošću poslovnog prostora,
 5. Izjavu da će prostor, ukoliko je potrebno, urediti i privesti namjeni o svom trošku.
 6. Ponuđač je obvezan dostaviti osnovne podatke:
  • za fizičke osobe – ime i prezime, prebivalište ili boravište, dokaz o državljanstvu,
  • za obrtnike – obrtnicu, BON 2 i Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga ne stariju od 7 dana;
  • za pravne osobe – naziv tvrtke, sjedište, podatke o osobi ovlaštene za zastupanje i rješenje o upisu u sudski registar, BON 1 i Potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga tvrtke ne stariju od 7 dana,
  • dokaz (odobrenje, rješenje, upis) da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,
  • dokaz kojim osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07) imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja, dokazuju svoj status.
  • nepotpune prijave natjecatelja neće se razmatrati kao ni prijave natjecatelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Bjelovaru ni ponude ponuđača koji u vlasništvu imaju druge tvrtke i ili obrte koji imaju drugovanja prema Gradu Bjelovaru ni ponuđača koji su u vlasništvu osoba ili tvrtki koje imaju dugovanja prema Gradu Bjelovaru neće se razmatrati,
 7. Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača,

Natjecatelju koji ne uspije na natječaju vratit će se jamčevina u roku od 8 dana.

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od sklapanja Ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Jamčevina natjecatelja koji dobije u zakup poslovni prostor zadržava se kao akontacija i obračunavat će se kod fakturiranja zakupnine.

Prvenstveno pravo imaju:

 1. Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 2. Članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 3. HRVI iz Domovinskog rata,
 4. Dragovoljci iz Domovinskog rata,
 5. Ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.

Natjecatelji koji ostvaruju prvenstveno pravo, ako su zadovoljili uvjete iz natječaja moraju biti prisutni na licitaciji, ali ne moraju iznositi svoju ponudu sve do zaključenja licitacije.

Prijave zaprimljene izvan roka navedenog u natječaju neće se razmatrati.

Grad Bjelovar zadržava pravo na poništenje natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja u natječaju.

Nadzor nad izvođenjem radova vrše stručne službe Grada Bjelovara.

Sve informacije vezane uz natječaj, kao i uvid u stanje poslovnog prostora mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 15 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 54, kao i na broj telefona 043/622-074.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content