Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nacrt odluke o II. izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Nacrt programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar, za 2020. godinu

Nacrt programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2019. godinu

Nacrt programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu

Nacrt programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2020. godini

Nacrt programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu

Nacrt programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2020. godinu

Nacrt programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2020. godinu

Nacrt programa javih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu

Nacrt proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021.-2022

Nacrt programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Nacrt programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Nacrt odluke o komunalnom redu

Nacrt odluke o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Bjelovar ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva)

Nacrt odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara

Nacrt odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području aglomeracije Bjelovar

Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore

Nacrt odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticanje stanogradnje na području grada Bjelovara

Nacrt odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora-produljeno savjetovanje

Nacrt programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu

Nacrt odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska

Nacrt odluke o davanju u zakup privremenih objekata i prodajnih mjesta bez objekata za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i promociju vlastitih proizvoda za vrijeme održavanja manifestacija Grada Bjelovara

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Nacrt odluke o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova na području mjesnih odbora Grada Bjelovara

Nacrt odluke o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u školstvu u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u sportu u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2019. godinu

Nacrt Programa socijalno – zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2019. godinu

Nacrt Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu s projekcijama za 2020. – 2021.

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Nacrt Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Nacrt Odluke o visini spomeničke rente

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama na području Grada Bjelovara

Nacrt Pravilnika o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnog pokrova i postavljanja novog pokrova na području Grada Bjelovara

Nacrt Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanje novog pokrova na području grada Bjelovara

Nacrt odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara

Nacrt odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara od 2018. do 2023. godine

Nacrt Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018. do 2020. godine

Nacrt Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Nacrt Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina

Nacrt Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar

Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Grada Bjelovara za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2016.

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju za Nacrt Izvješća o stanju u prostoru grada Bjelovara za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016
 2. Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Grada Bjelovara za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2016.

Nacrt Odluke o o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Nacrt Odluke o porezima Grada Bjelovara

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o porezima Grada Bjelovara

Nacrt Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu 

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara

 1. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Bjelovara  

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  

Nacrt Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru  
 3. Nacrt Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru – popis ulica

Nacrt Programa potpora za nove investicije u gradu Bjelovaru

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Programa potpora za nove investicije u gradu Bjelovaru

Nacrt Pravilnika o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora

 1. Izvješće o provedenom savjetovanju
 2. Nacrt Pravilnika o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora

Nacrt Pravilnika o davanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora

 1. Nacrt Pravilnika o davanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora
Back to top