I. Osnovna škola Bjelovar

I. osnovna škola Bjelovar je najveća škola u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Sastoji se od matične škole i pet područnih škola. Nastava se održava u jednoj smjeni. Učenici od prvog do četvrtog razreda su iz gradskog područja Bjelovara. U petom razredu pridružuju im se učenici koji su četvrti razred završili u područnim školama Nove Plavnice i Klokočevac. U školi je organiziran produženi boravak za dvije heterogene skupine učenika od prvog do četvrtog razreda. Nastava se održava u dvadeset moderno opremljenih učionica i dvanaest kabineta za sedamnaest razreda predmetne nastave, velikom školskom knjižnicom i kuhinjom s blagovaonicom. Učenici razredne nastave imaju vlastite prikladno opremljene i uređene učionice, ukupno deset učionica za deset razrednih odjela. Učenici viših razreda koriste veliku školsku garderobu te svaki učenik posjeduje vlastiti garderobni ormarić. U školi su kompletno opremljene tri učionice za nastavu informatike, fizike i kemije/biologije. Školska športska dvorana ukupne je površine 1771m2 s tri vanjska igrališta tako da se i nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija u optimalnim uvjetima. Područne škole: PŠ Ciglena, PŠ Klokočevac, PŠ Kokinac, PŠ Nove Plavnice, PŠ Tomaš.

Ravnateljica: Martina Supančić, dipl.uč
Tel: 043/246-906
Adresa: Ul. Željka Sabola 14
www.os-prva-bj.skole.hr/

II. Osnovna škola Bjelovar

Matična škola nalazi se na adresi Ul. Ivana viteza Trnskog 19., te sastoji se od područnih škola PŠ Ždralovi i PŠ Centar. Druga osnovna škola je najstarija škola u gradu, osnovana je 1761. godine zaslugom braće Diviš, pripadnika crkvenog reda Pijarista, te je time postala prva škola u Bjelovaru. Nastava se održava u jednoj smjeni u matičnoj zgradi na adresi I. Viteza Trnskog i dvije područne škole, PŠ Ždralovi i PŠ Centar. U školi je organiziran produženi boravak u tri skupine, za učenike od prvog do četvrtog razreda. Nastava se održava u 24 učionice od čega su tri učionice opremljene informatičkom opremom. Škola je opremljena školskom knjižnicom i školskom kuhinjom s blagovaonicom. Škola nema vlastitu sportsku dvoranu niti igralište, te se nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija u sportskim objektima kojima upravlja ”Sokol društvo”. Škola je u pilot projektu E – škola, čiji se projekt financira u sklopu operativnih programa Konkurentnost i kohezija te Učinkoviti ljudski potencijali.

Ravnateljica: Ines Kapša
Tel: 043/220-240
Adresa: Ul. Ivana viteza Trnskog 19
http://www.os-druga-bj.skole.hr/

III. Osnovna škola Bjelovar

Nastava Treće osnovne škole odvija je na adresi T. Bakaća i područnim školama: PŠ Gudovac, PŠ V. Korenovo, PŠ Obrovnica i PŠ Galovac. Nastava se održava u dvije smjene zbog nedostatnog prostora. Jedina škola u Gradu Bjelovaru koja nema organiziran produženi boravak također zbog nedostatnog prostora. Nastava se održava u 15 učionica od kojih su dvije opremljene za nastavu informatike. Škola ima vlastitu sportsku dvoranu i igralište, školsku knjižnicu i kuhinju s blagovaonicom. Škola je u pilot projektu E – škola koji se financira u sklopu operativnih programa Konkurentnost i kohezija te Učinkoviti ljudski potencijali.

Ravnateljica: Goranka Preskočil
Tel: 043/246-510
Adresa: Ul. Tome Bakača 11d
http://os-treca-bj.skole.hr /

IV. Osnovna škola Bjelovar

Škola je smještena na sjeveroistočnom dijelu grada Bjelovara. Trenutačno je najmlađa škola, osnovana je 1973. godine. IV. osnovna škola ima jedu područnu školu PŠ Gornje Plavnice. Nastava se odvija u dvije smjene, zbog nedostatka prostora u dvadeset četiri učionice od kojih je devet namijenjeno razrednoj nastavi, a jedna učionica je opremljena kao informatička. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture održava se u školsko-sportskoj dvorani i dvorištu. Pored školske knjižnice, škola ima i kuhinju s blagovaonicom.

Ravnateljica: Nikola Margetić
Tel: 043/213-021
Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana
http://os-cetvrta-bj.skole.hr/

V. Osnovna škola Bjelovar

Specijalna osnovna škola Bjelovar osnovana je Odlukom Općine Bjelovar od 27. lipnja 1962. godine. Adaptirana je zgrada na Trgu Bakaričevog šetališta, danas dr. Ivše Lebovića 1. 1.12.1962. godine počinje s radom škola za djecu s teškoćama u razvoju. 1983. godine dosadašnji naziv Osnovna škola 5. svibnja mijenja u današnji – V. osnovna škola. V. osnovna škola je posebna odgojno-obrazovna ustanova za učenike s većim teškoćama u razvoju. U školi se provodi odgoj, obrazovanje i rehabilitacija učenika po posebnim nastavnim planovima i programima. U školi se osigurava smještaj, odgojno – obrazovne potrebe, prehrana, briga o zdravstvenoj i socijalnoj skrbi učenika te ostali elementi koji osiguravaju zdrav način života i pravilan psihofizički razvoj. Timski se rješavaju odgojno – obrazovne, zdravstvene, socijalne i druge potrebe učenika. Nastava se odvija u dvije smjene, a škola realizira dva programa: 1. program za učenike na stupnju lake mentalne retardacije s utjecajnim teškoćama u razvoju, 2. program za učenike na stupnju umjerene i teže mentalne retardacije. Škola ima 60 polaznika raspoređenih u tri razredna odjela osnovnog obrazovanja, 10 odgojno – obrazovnih skupina te dvije skupine radnog osposobljavanja. U školi je zaposleno 25 djelatnika na poslovima odgoja, obrazovanja i rehabilitacije na čelu s ravnateljicom. Administrativne, tehničke i pomoćne poslove svakodnevno obavlja 12 djelatnika.

Ravnateljica: Jasmina Vuković
Adresa: Šetalište dr. Ivše Lebovića 1
Tel: 043/242-645
http://os-peta-bj.skole.hr/

Back to top
Skip to content