Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (listopad 2015. – prosinac 2015.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u razdoblju listopad, studeni i prosinac 2015. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (Ulice Marina Getaldića, Adalberta Oppitza i Ivana Volodera) za korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (Naselje kralja Zvonimira, Ulica Alojzija Stepinca) za korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb;
 • Odluka o produženju roka trgovačkom društvu Bjelovarski sajam d.o.o. Bjelovar za vraćanje kratkoročne pozajmice;
 • Odluka o davanju na korištenje Nogometnom klubu „Napredak“ Rajić, poljoprivrednog zemljišta čkbr. 846/5, k.o. Rajić Gudovački;
 • Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac, trgovačkom društvu „ČAZMATRANS NOVA d.o.o.“ Čazma, M. Novačića 10;
 • Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine i režijskih troškova za zakupce u poslovnoj zgradi na Trgu E. Kvaternika 7a za vrijeme obavljanja radova unutar zgrade u vremenskom razdoblju od 01. studenog 2015. godine do završetka radova;
 • Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grad Bjelovara;
 • Odluka o izmjeni Odluke o priznavanju ulaganja zakupnika u poslovni prostor i dvoranu Mjesnog odbora u Bjelovaru, Ciglena 13;
 • Odluka o odobrenju davanja u podzakup poslovnog prostora u Bjelovaru u Ulici A.B. Šimića 1b;
 • Suglasnost Grada Bjelovara za izvođenje rekonstrukcije vodovodnog priključka u Ulici K. Frankopana u Bjelovaru, za korist objekta gradske streljane;
 • Suglasnost za rekonstrukciju uličnog distributivnog plinovoda u Bjelovaru u Novoseljanskoj ulici;
 • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za preuzimanje izvedenih radova na energetskoj obnovi sportske dvorane Sokolana II u Bjelovaru;
 • Odluka o davanju suglasnosti za uređenje kupaonice u stanu u vlasništvu Grada Bjelovara, V. Nazora 3, Bjelovar;
 • Odluka o davanju stana u najam (3 Odluke);
 • Odluka o sklapanju Anexa Ugovora o najmu stana ;
 • Odluka o odabiru za sklapanje drugog Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za izgradnju dijela ceste u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za dodatne radove na energetskoj obnovi sportske dvorane . Sokolana II u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za projektiranje biciklističke rute Bjelovar – jugozapadna Bilogora;
 • Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020.;
 • Odluka o imenovanju članova Radnih skupina za izradu i praćenje Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020.;
 • Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara;
 • Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2015.2016.;
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara;
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam (2 Odluke);
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog skladišnog prostora u dvorišnoj zgradi u Ulici A. Šenoe 15 u Bjelovaru površine 46,60 m2;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za zamjenu dijelova vanjske toplinske ovojnice i stolarije na IV OŠ Bjelovar u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za uslugu izrade strategije razvoja Grada Bjelovara za razdoblje od 2016. do 2020. godine;
 • Odluka o vrijednosti boda za izračun početne zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora u 2016. godini;
 • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za preuzimanje izvedenih radova na rekonstrukciji poslovne zgrade ( platforma za invalidne osobe ) na Trgu E. Kvaternika 7a u Bjelovaru;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bjelovar – Stredice, Nove Plavnice – Hrgovljani i Grad Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave radi sklapanja godišnjeg ugovora za nabavu poštanskih usluga – 2. ugovor temeljem Okvirnog sporazuma;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave radi sklapanja godišnjeg ugovora za nabavu poštanskih usluga – 2. ugovor temeljem Okvirnog sporazuma;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za isporuku motornog benzina i diesel goriva za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za zamjenu dijelova vanjske toplinske ovojnice i stolarije na IV OŠ Bjelovar u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za obavljanje usluge skloništa za životinje na području Grada Bjelovara u periodu od dvije godine;
 • Odluka o odabiru za obavljanje usluge skloništa za životinje na području Grada Bjelovara u periodu od dvije godine;
 • Rješenje za produljeni rad ugostiteljskih objekata ( 26 Rješenja);
 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda simentalac na obiteljskim gospodarstvima;
 • Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Izmjene Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2015. godinu (kratkoročni);
 • Odluka o imenovanju Tima za provođenje procesa recertifikacije Grada Bjelovara u programu certificiranja gradova/općina u povoljnom poslovnom okruženju u jugoistočnoj Europi (BFC SEE);
 • Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2016. godinu;

 

Back to top