Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (listopad 2016. – prosinac 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u listopadu, studenom i prosincu 2016. godine donio sljedeće akte:

 • Konačna Lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova građevina u 2016. godini;
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam (2 ugovora); 
 • Odluka o davanju stana u najam (3 ugovora);
 • Odluka o davanju suglasnosti za uređenje stana u vlasništvu Grada Bjelovara, Franjevačka 13;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu poštanskih usluga (pisma, tiskanice i sl.) za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu, montažu i demontažu božićno-novogodišnje rasvjete Grada Bjelovara za 2016/2017. godinu;
 • Odluka o davanju u zakup kčbr. 378/5 zkulbr. 5271-A k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup zemljišta (braniteljski vrtovi);
 • Odluka o davanju u zakup zemljišta u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (k.o. Prespa) za korist „Vodne usluge“ d.o.o. Bjelovar;
 • Rješenje Ugostiteljskom objektu Caffe bar Melody;
 • Rješenje Ugostiteljskom objektu Caffe bar Euphoria;
 • Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016-2020.“;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti – subvenciji Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu „Sveceni“, vl. Marija Sveceni iz Bjelovara;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti – subvenciji Nadi makar iz Bjelovara, nositeljici domaće radinosti „Makar“;
 • Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja „Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020.“ na okoliš;
 • Odluka o imenovanju Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja „Strategije razvoja Bjelovara 2016-2020“;
 • Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o najmu stana; 
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Pješači sigurno“;
 • Odluka o izradi i prijavi projekta Južna obilaznica u Bjelovaru – kružni tok;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu poštanskih usluga (pisma, tiskanice i sl.) za razdoblje od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za isporuku motornog benzina i diesel goriva za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju Društvenog doma u Gornjim Plavnicama – faza I;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu usluge skloništa za životinje s područja Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2016. godini;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za uzgoj rasplodnih goveda-umjetno osjemenjivanje plotkinja, autohtonih pasmina goveda simentalac na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2016. godini;
 • Odluka o dodjeli financijske pomoći udruzi uzgajivača njemačkih ovčara;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti nekretnina;
 • Odluka o sklapanju Sporazuma o prijenosu prava korištenja grobnog mjesta;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Ulici Zvonka Lovrenčevića;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Bjelovaru u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac;
 • Odluka o sklapanju nagodbe s Republikom Hrvatskom o priznavanju vlasništva na stanovima u Slavonskoj 1;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac;
 • Prijava projekta – Prijavni obrazac dio „Mali genijalci“ na Otvoreni poziv UP.03.2.2.02. za dodjelu sredstava Europskog socijalnog fonda temeljem Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020; 
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Prgomelje; 
 • Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020. s prijedlogom Nacrta Strategije razvoja grada Bjelovara 2016-2020;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu usluge skloništa za životinje s područja grada Bjelovar u razdoblju od jedne godine; 
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada pet osnovnih škola;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za sanaciju statike na zgradi I. osnovne škole Bjelovar- Područna škola Tomaš u Tomašu;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade idejnog projekta kompleksa stadiona na Poljani dr.Franje Tuđmana u Bjelovaru;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2016. godini; 
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za uzgoj rasplodnih goveda-umjetno osjemenjivanje plotkinja, autohtonih pasmina goveda simentalac na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; 
 • Odluka o dodjeli financijske pomoći udruzi uzgajivača njemačkih ovčara; 
 • Odluka o dodjeli financijske pomoći Udruzi proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području Grada Bjelovara; 
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za sufinanciranje dijela troškova na plasteničko – stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpora za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda simentalac na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2016. godini;
 • Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana; 
 • Odluka o priznavanju ulaganja za izvedene radove u poslovnom prostoru u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Ulici Josipa Jurja Strossmayera 3;
 • Odluka o priznavanju ulaganja za izvedene radove u gradskom prostoru u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Gudovcu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u Natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroplavničkoj ulici u naselju Plavnice Stare u hitnom postupku;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o planu razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o projekciji Proračuna Grada Bjelovara za 2018. i 2019. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2017. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016.-2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2017. godini;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content