Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (siječanj 2021. – ožujak 2021.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2021. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom kao posebnim mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Bjelovara za 2021. godinu
 • Odluka o imenovanju osobe za potrebe provođenja Sporazuma o suradnji sklopljenog između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zagreb i Grada Bjelovara u projektu „Živjeti zdravo“ u sklopu Element 2 Zdravlje i tjelesna aktivnost
 • Odluka o imenovanju osobe za potrebe provođenja Sporazuma o suradnji sklopljenog između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Zagreb i Grada Bjelovara u projektu „Živjeti zdravo“ u sklopu Element 5 Zdravlje i okoliš
 • Ugovor br. 24-06-U/21 o obavljanju stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije javne rasvjete u Prgomelju zaključen s Uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivanom Medač iz Bjelovara
 • Odluka o partnerstvu i poslovno-tehničkoj suradnji na realizaciji manifestacije „Pisanicom do Uskrsa 2021.“
 • Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji na realizaciji manifestacije „Pisanicom do Uskrsa 2021.“ potpisan između Grada Bjelovara i Gradskog muzeja Bjelovar
 • Pravilnik o kupoprodaji zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje de minimis potpora
 • Pravilnik o davanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara uz korištenje potpora male vrijednosti
 • Aneks posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva  Grada Bjelovara  za 2020. godinu  potpisan sa Udrugom voćara „Dar Bilogore“
 • Aneks posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan sa Udrugom proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“
 • Aneks posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe /projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan sa Socijalnom zadrugom „Pružimo ruke“
 • Aneks posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za jednogodišnje programe/projekte udrugama iz području gospodarstva Grada Bjelovara za 2020. godinu potpisan sa Pčelarskom udrugom „Žalac“
 • Aneks Ugovora o zakupu sportske dvorane u M.O. Gudovac – 13 kom
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. Dr. A. Starčević – 2 kom
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Ždralovi – 2 kom
 • Završni zahtjev za nadoknadom sredstava i Završno izvješće, Energetska obnova zgrade Područne škole Obrovnica na adresi Obrovnica 38, Obrovnica EU
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 8, Energetska obnova zgrade 1. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, EU
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 7, za projekt „Energetska obnova zgrade Doma kulture na adresi Ulica Ivana Mažuranića 4a, Bjelovar“, EU
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 8, Energetska obnova zgrade 5. osnovne škole Bjelovar na adresi Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar, EU
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Moja putujuća knjižnica“ za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda
 • Obrazac 3. Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja  i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i  Izjava o partnerstvu za projekt „Moja putujuća knjižnica“
 • Obrazac 4. Izjava jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave o održivosti projektnih aktivnosti nakon završetka razdoblja  provedbe projekta za projekt „Moja putujuća knjižnica
 • Obrazac 5. Izjava partnera o (ne)obvezi primjene Zakona o javnoj nabavi za projekt „Moja putujuća knjižnica“
 • Ugovor br. 02 o dodjeli bespovratnih sredstava  za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020., „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)“ za projekt Djetinjstvo bez gladi
 • Zahtjev za plaćanje predujma za projekt Djetinjstvo bez gladi
 • Dopis o dostavi Ugovora br. 02 o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte  koji se financiraju iz fonda  europske pomoći za najpotrebnije 2014. – 2020.  „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva  (školska godina 2020. – 2021.)“ za projekt Djetinjstvo bez gladi i Zahtjeva za plaćanje predujma za projekt Djetinjstvo bez gladi te financijskog identifikacijskog obrasca
 • Izrada elaborata zaštite okoliša za gradnju građevine skupine zahtjevnosti 2.a- bazeni u Velikom Korenovu – Terme Bjelovar, Ugovor potpisan sa tvrtkom  Hudec plan d.o.o. iz Zagreba
 • Tablica radnih sati za siječanj 2020. godine za Voditeljicu projekta Mi to možemo – (Ivana Bekavac)
 • Tablica radnih sati za siječanj 2020. godine za Voditeljicu projekta Vrtići po želji roditelja – (Ivana Bekavac)
 • Tablica radnih sati za siječanj 2020. godine za Administratora 1 (Zdravko Pavec), projekt „Vrtići po želji roditelja“
 • Tablica radnih sati za siječanj 2020. godine za Administratora 2 (Antonio Dinjar), projekt  „Vrtići po želji roditelja“
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 7 za EU projekt „Mi to možemo“
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 8 za EU projekt „Vrtići po želji roditelja“
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja u okviru ZNS br. 7 za EU projekt „Mi to možemo“
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja u okviru ZNS br. 8 za EU projekt „Vrtići po želji roditelja“
 • Izjava o ciljanoj skupini projekta – EU projekt „Mi to možemo“
 • Izjava o namjeri prikupljanja podataka – EU projekt „Mi to možemo“
 • Izjava o povjerljivosti – EU projekt „Mi to možemo“
 • Ugovor o djelu – stručna provedba programa zaštite divljači za površine izvan lovišta  na području grada Bjelovara
 • Ugovor – stručni nadzor nad provedbom Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području grada Bjelovara
 • Odluka o imenovanju gradske radne skupine za provedbu projekta izgradnje „TERME BJELOVAR“
 • Odluka o davanju na uporabu poslovnog prostora u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6
 • Odluka o davanju na upravljanje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ferde Rusana 10
 • Odluka o davanju na upravljanje poslovnog prostora u Bjelovaru, Petra Preradovića 1
 • Odluka o davanju na upravljanje poslovnog prostora u Bjelovaru, Petra Preradovića 2
 • Odluka o vrijednosti boda za izračun početne zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora u 2021. godini
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti za plaćanje predujma Veleučilišta u Bjelovaru
 • Odluka o sufinanciranju smještaja djeteta, Rožić Valentin u Dječjem vrtiću Leptir, Sesvete
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora za izgradnju i opremanje novih bazena na području grada Bjelovara
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora ugostiteljima za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara
 • Odluka o partnerstvu i poslovno-tehničkoj suradnji na realizaciji manifestacija „Pisanicom do Uskrsa 2021.“
 • Sporazum o poslovno – tehničkoj suradnji na realizaciji manifestacije „Pisanicom do Uskrsa 2021.“ potpisan između Grada Bjelovara i Turističke zajednice Bilogora- Bjelovar
 • Odluka o suradnji Grada Bjelovara sa tvrtkom Komunalac d.o.o. Bjelovar vezano uz organizaciju manifestacija Grada Bjelovara tijekom 2021. godine
 • Ugovor o suradnji vezano za organizaciju manifestacija Grada Bjelovara tijekom 2021. godine potpisan između Grada Bjelovara i tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditnih linija Bjelovarski poduzetnik“
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za subvencioniranje kamata iz kreditnih linija „Bjelovarski poduzetnik“
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za korištenje sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“
 • Odluka o suradnji Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.
 • Ugovor o suradnji Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.
 • Završni zahtjev za naknadom sredstava i Završno izvješće, Energetska obnova Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Bjelovar, EU
 • Završni zahtjev za nadoknadom  sredstava i Završno izvješće, Energetska obnova zgrade  Područne škole i pomoćne zgrade Gornje Plavnice na adresi Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice, EU
 • Završni zahtjev za nadoknadom sredstava i završno Izvješće , Energetska obnova zgrade 1. osnovne škole Bjelovar na adresi Ulica Željka Sabola 14, Bjelovar, EU
 • Odluka o prilagodbi Doma kulture opremom za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini na području Republike Hrvatske, Ministarstvo hrvatskih branitelja
 • Zahtjev za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima s invaliditetom Doma kulture za sufinanciranje sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini na području Republike Hrvatske, Ministarstvo hrvatskih branitelja
 • Ugovor o financiranju projekata izgradnje Spomen područja „Barutana 1991.“, Ministarstvo hrvatskih branitelja
 • Izvješće o napretku za projekt Građenje i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac, APPRRR, EU
 • Pomoć stručnom izrađivaču Elaborata zaštite okoliša tvrtki  Hudec Plan d.o.o. iz Zagreba, za podnošenje zahtjeva  za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene  utjecaja na okoliš
 • Očitovanje – izmjena zahtjeva za darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Korenovo, u svrhu izgradnje Poslovne zone Korenovo
 • Potpisan ugovor između Grada Bjelovara i Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar za asfaltiranje okoliša društvenog doma MO Kokinac
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. Dr. A. Starčević – 4 kom
 • Ugovor o korištenju dvorane M.O. Veliko Korenovo – 1 kom
 • Tablica radnih sati za veljaču 2021. godine za Voditeljicu projekta Mi to možemo – (Ivana Bekavac)
 • Tablica radnih sati za veljaču godine za Voditeljicu projekta Vrtići po želji roditelja – (Ivana Bekavac)
 • Tablica radnih sati za veljaču 2021. godine za Administratora 1 (Zdravko Pavec), projekt „Vrtići po želji roditelja“
 • Tablica radnih sati za veljaču 2021. godine za Administratora 2 (Antonio Dinjar), projekt „Vrtići po želji roditelja“
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 6 za EU projekt „Mi to možemo“
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora na korištenje u Bjelovaru, Tomaša Masaryka 8, površine 6,5 m2
 • Odluka o produženju korištenja gradskog prostora u prizemlju grade Mjesnog doma u Gudovcu, površine 82,47 m2
 • Odluka o davanju stana u najam – 6 kom
 • Ugovor br. 13-06-Ra/21 za iskop i čišćenje odvodnih kanala na području Grada Bjelovara u 2021. godini sklopljen s Dariom Friščićem, vl. vodoinstalaterskog i građevinskog obrta
 • Ugovor br. 19-06-U/21 o obavljanju usluga uklanjanja i zbrinjavanja životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla sa javnih površina i prometnica na području Grada Bjelovara sklopljen s Veterinarskom stanicom Bjelovar d.o.o.
 • Ugovor br. 21-06-U/21 za usluge održavanja fontane, javnih zdenaca, paviljona, nadstrešnica i javnih WC-a na području Grada Bjelovara sklopljen s trgovačkim društvom  VAJTA-PRO d.o.o. Gornje Plavnice 84, Bjelovar
 • Ugovor br. 14-06-Ra/21 za krčenje visokog raslinja na području Grada Bjelovara u 2021. godini sklopljen s IP-DRVO d.o.o. Bjelovar, Vidikovac 150
 • Ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Ive Tijardovića sklopljen s trgovačkim društvom M PLAN d.o.o. Bjelovar
 • Ugovor o sufinanciranju sanacije odlagališta komunalnog otpada na lokaciji „Doline“ zaključen s trgovačkim društvom Komunalac d.o.o. Bjelovar
 • Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno povijesne cjeline sklopljen s trgovačkim društvom OČNI CENTAR d.o.o. Bjelovar
 • Dodatak 1. Ugovora o javnim radovima br. 17.06-RA/20 za proširenje dijela odlagališta na području Grada Bjelovara sklopljen s zajednicom ponuditelja Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d. Slovenija i OPERA GROUP d.o.o. Zagreb
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpore male vrijednosti za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za pokriće dijela troškova za izradu projekta portala  Bjelovar live „OBRTNI MOMENT“ kojim se predstavljaju  i promoviraju obrtnici s područja grada Bjelovara za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom
 • Ugovor br. 9-05-Ra/21, rekonstrukcija društvenog doma Stari Pavljani – faza II, potpisan između Grada Bjelovara i tvrtke PaviNG d.o.o., Stari Pavljani
 • Ugovor br. 8-05-RA/21 asfaltiranje okoliša društvenog doma M.O. Stari Pavljani potpisan između Grada Bjelovara i tvrtke Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar
 • Ugovor br. 11-05-Ra/21, asfaltiranje okoliša društvenog doma M.O. Tomaš potpisan između Grada Bjelovara i tvrtke Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtijeva trgovačkog društva „MAT GRUPA“ d.o.o. Bjelovar, Vidikovac 44, za korištenje sredstava iz kreditnog fonda, kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ Ugovor o suradnji Grada Bjelovara, 8.3.2021.
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva “LEGEND“ d.o.o. Bjelovar, Prolaz A.K. Miošića 2, za korištenje sredstava iz kreditnog fonda, kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“, 18.3.2021.
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtijeva trgovačkog društva „TRAVAR MB“ d.o.o., Bjelovar, Mlinovac 17, za korištenje sredstava iz kreditnog fonda, kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019.“, 19.3.2021.
 • Odluka za uslugu vođenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (JRPI) poslovna zona na području grada Bjelovara, 19.3.2021. – temeljem Odluke sklopljen Ugovor o međusobnim pravima  i obvezama s Tehnološkim parkom Bjelovar d.o.o.
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za uzgoj rasplodnih goveda putem umjetnog osjemenjivanja plotkinja u govedarstvu od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore za uzgoj i držanje  rasplodnih jedinki u govedarstvu od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za uzgoj i držanje teladi tovne  pasmine od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećeg od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za obnovu postojećeg trajnog nasada od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu od tuče od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za proizvodnju povrća, cvijeća i sjemena u zatvorenim prostorima od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore za analizu poljoprivrednog zemljišta  i kalcifikacija tla od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za ekološku proizvodnju od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za držanje konja pasmine gidran od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za očuvanje pčelinjeg fonda od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za ispitivanje uređaja  za zaštitu bilja  od 2021. do 2027. godine
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora uzgojnom programu u svinjogojstvu za 2021. do 2027. godinu
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za studijska putovanja za 2021. do 2027. godinu
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za cjeloživotno obrazovanje za 2021. do 2027. godinu
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za izgradnju i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi za 2021. do 2027. godinu
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za godišnji zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar za 2021. do 2027. godinu
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“ za 2021. do 2027. godinu
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje teladi tovne pasmine u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećih u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za obnovu postojećeg trajnog nasada u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu od tuče u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje  novih plastenika i staklenika u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za proizvodnju povrća, cvijeća i sjemena u zatvorenim prostorima u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za analizu poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za ekološku proizvodnju u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za držanje konja pasmine gidran u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za očuvanje pčelinjeg fonda  u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za ispitivanja uređaja za zaštitu bilja u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti uzgojnom programu u svinjogojstvu u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za studijska putovanja u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za cjeloživotno  obrazovanje  u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izgradnju i opremanje prostora za  preradu u poljoprivredi  u 2021. godini
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti proizvođačima sira „Bjelovarski kvargl“ u 2021. godini
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. KRIŽEVAČKA CESTA – 1 kom
 • Ugovor o korištenju dvorane u M:O. KRIŽEVAČKA CESTA – 1 kom
 • Završni zahtjev za nadoknadom sredstava i Završno izvješće, Energetska obnova zgrada Područne škole Kokinac na adresi Kokinac 29, Kokinac, EU
 • Plan podnošenja ZNS-a, Djetinjstvo bez gladi, FEAD 2020-2021, EU
 • Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta, Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac, Ministarstvo  regionalnog razvoja i fondova EU
 • Zahtjev za isplatu rate br. 3. za projekt Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac, APPRRR, EU
 • Tablica radnih sati za ožujak 2021. godine za Voditeljicu projekta Mi to možemo – (Ivana Bekavac)
 • Tablica radnih sati za ožujak 2021. godine za Voditeljicu projekta Vrtići po želji roditelja – (Ivana Bekavac)
 • Tablica radnih sati za ožujak 2021. godine za Administratora 1 (Zdravko Pavec), projekt „Vrtići po želji roditelja“
 • Tablica radnih sati za ožujak 2021. godine za Administratora 2 (Antonio Dinjar), projekt „Vrtići po želji roditelja“
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2021. godinu
 • Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu
 • Odluka o imenovanju projektnog tima (za vođenje i provedbu projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara“)
 • Ugovor br. 49-06-U/21 za usluge izrade idejnog energetskog rješenja bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu sklopljen s trgovačkim  društvom MESEC MINING d.d. Popovec, Sesvete
 • Ugovor br. 1-06-RO/21 za isporuku i postavljanje prometne i turističke vertikalne signalizacije na području Grada Bjelovara sklopljen s trgovačkim društvom STUDIO DA d.o.o. Bjelovar
 • Ugovor br. 5-06-U/21 za usluge i informiranje i vidljivost projekta – Catering za projekt „Poučno tematska staza s pratećim sadržajima – šuma Lug, Bjelovar“ zaključen s Damirom Pavlovićem iz Bjelovara, vl.  obrta za ugostiteljstvo
 • Ugovor br. 9-06-Ra/21 za izgradnju javne rasvjete u Naselju kralja Petra Krešimira IV – 2 dio sklopljen s trgovačkim društvom ROTOR d.o.o. Bjelovar
 • Ugovor br. 52-06-U/21 za izradu Projektne dokumentacije (Glavnog projekta) za izgradnju pješačke staze  na Trgu A. G. Matoša u Bjelovaru sklopljen s trgovačkim društvom B-PROJEKT d.o.o. Trojstveni Markovac
 • Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno povijesne cjeline sklopljen s Mirom Porobićem iz Bjelovara
 • Ugovor o izradi projektne dokumentacije – Hodačke staze sklopljen s trgovačkim društvom B-PROJEKT  o.o. Trojstveni Markovac
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. zaključen s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja  i Fondom za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost
 • Ugovor o opskrbi (kategorija poduzetništvo) 0002-2020-3007426560 – (za potrebe dijela javne rasvjete u Gornjim Plavnicama) zaključen s HEP ELEKTRA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 • Ugovor o opskrbi (kategorija poduzetništvo) 0002-2020-3007431671 – za potrebu pumpi za bušotinu BK-2 u Velikom Korenovu) zaključen s HEP ELEKTRA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prijenosu ušteđenih sredstava s osnova naknada vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela za stradale od potresa u Petrinji
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Bjelovar u 2021. godini
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske obuhvaćenih (Poslovnom zonom Korenovo)
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o gradnji bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu – TERMI BJELOVAR
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Zona Ciglena“
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi V. (ciljane) izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zona Lepirac“
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga analize stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2020. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Bjelovara za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Grada Bjelovara
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju lokacija za prodaju robe izvan prodavaonica, određivanju mjesta za održavanje manifestacija i postavljanje pokretnih naprava na području Grada Bjelovara
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za izgradnju atletskog stadiona
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za otkup zemljišta za potrebe izgradnje i razvoja osnovnoškolskog obrazovanja
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva TERME BJELOVAR d.o.o.
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2021. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2021. godini
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara za 2020. godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Bjelovara
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content