Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (srpanj 2013. – rujan 2013.)

Gradonačelnik Antun Korušec je temeljem svojih ovlasti donio tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2013.godine sljedeće akte:

 • Odluka o davanju u najam stana, Krste Špoljara 10, Bjelovar;
 • Odluka o sudjelovanju na VIP projektu “Unapređenje tehnologije uzgoja kokoši hrvatica na gospodarstvima grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru za restauratorske radove na Kapeli sv.Križa u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za uređenje prostora u prizemlju dvorišnih zgrada, Masarykova 8, Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za projektiranje rekonstrukcije bazenskog kompleksa sa izgradnjom dvoranskog plivališta i pripadajućeg okoliša na SRC “Mladost” u Bjelovaru; 
 • Odluka o odabiru za izradu istražnog projekta za istraživačku studiju primjene geotermalne energije na SRC “Mladost” u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju ulice Milana Šufflaya od Ulice A. Hebranga do Ulice P.Biškupa u Bjelovaru; 
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, projekt “CEF-Cetral e-fairs”,
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, projekt “Javna garaža i sportsko igralište s pratećim sadržajima”
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, “Multifunkcionalna dvorana-rekonstrukcija sportske dvorane i dogradnja kino dvorane s pratećim sadržajima”;
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, projekt “Program uzgojno-tehnoloških postupaka u proizvodnji ovčjeg mesa i mlijeka na području grada Bjelovara”;
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, projekt “Razvoj uzgoja i držanja zaštićene autohtone kokoši na području grada Bjelovara”;
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, projekt “Certificiranje seljačke tržnice – CEF”,
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, projekt “10 Međunarodni tjedan udaraljkaša”;
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, projekt “Božićni gala koncert”;
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, projekt “BOK fest”;
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, projekt “II faza opločenja dna bazena za neplivače i strojarnica”;
 • Prijava Ministarstvu turizma na javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore Programa unapređenja turističkog sektora u 2013. godini “KORAK VIŠE”, projekt ” CEKER-izrada korištenjem eko materijala”;
 • Rješenje o utvrđivanju građevne čestice za postojeće više stambene i pomoćne građevine izgrađene u Bjelovaru u Ulici Matije Gupca 36 i 37;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u Patkovcu 1 u k.o. Prespa;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u Tomašu 13, k.o. Tomaš;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u Galovcu, k.o. Galovac;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u Bjelovaru u Ulici M.Šufflaya 4a;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju garažnih mjesta u Cvjetnoj ulici u Bjelovaru;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Istok;
 • Odluka o subvencioniranju kupnje rasplodnih junica na tradicionalnoj aukciji koja se održava na 21. Jesenskom međunarodnom sajmu u Gudovcu 2013. godine;
 • Odluka o dodjeli naknade natjecateljima 12. natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije sa područja grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Galovac;
 • Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe sa Sinišom Bačak;
 • Rješenje o imenovanju Skupštine Komunalca d.o.o. Bjelovar;
 • Rješenje o imenovanju Skupštine Poslovnog parka Bjelovar LORA d.o.o.;
 • Rješenje o imenovanju Skupštine Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom:
 • Odluka o sklapanju nagodbe s Republikom Hrvatskom o priznavanju vlasništva na stanu u Ulici A. Stepinca 19;
 • Odluka o sklapanju nagodbe s Republikom Hrvatskom o priznavanju vlasništva na stanu broj 1 u Ulici V. Nazora 12; 
 • Odluka o sklapanju nagodbe s Republikom Hrvatskom o priznavanju vlasništva na stanu broj 2 u Ulici V.Nazora12;
 • Odluka o sklapanju nagodbe s Republikom Hrvatskom o priznavanju vlasništva na stanu u Ulici Ž. Sabola 1b;
 • Odluka o izradi i prijavi projekta za natječaj IPA IV – Poboljšanje pristupa tržištu rada osoba s invaliditetom;
 • Odluka o izradi i prijavi projekta za natječaj IPA IV – Lokalne razvojne inicijative za zapošljavanje – Faza II;
 • Konačna Lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente za obnovu pročelja u 2013. godini; 
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br. 1188/2 i 1189/2 zk.ul.br.271 u k.o. Galovac;
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br. 378/5 zk.ul.br. 5271-A k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava Konjičkom klubu “Bjelovar”;
 • Odluka o doznaci sredstava HGK – Županijskoj komori Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava pčelarskoj udruzi “Bilogora Bjelovar”;
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju “Bjelovarski poduzetnik – 2013”;
 • Odluka o doznaci sredstava Tradicijskom kulturnom centru Bjelovar ;
 • Rješenja o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta – 5 rješenja;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za prijevoz učenika Osnovnih škola i prijevoz do odmarališta u N.Vinodolski;
 • Odluka o odabiru za prijevoz učenika Osnovnih škola i prijevoz do odmarališta u N.Vinodolski;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu usluga poštarine u 2013. godini temeljem Okvirnog sporazuma;
 • Odluka o raspisivanju 2. kruga javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovar u sufinanciranju Projekta “Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara”;
 • Odluka o osnivanju Dječjeg Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju Koordinacijskog odbora Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju voditelja Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 • Statut Dječjeg gradskog vijeća grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara; 
 • Rješenje o imenovanju Zorana Tokića za Glavnog nadzornog inženjera za konzervatorsko – restauratorske zahvate na unutrašnjosti crkve Sv.Križa na groblju Sv.Andrije u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o stanju u prostoru Grada Bjelovara za razdoblje od 2009.-2013. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa održive gradnje za provođenje Projekta “Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa obnovljivih izvora energije za provođenje Projekta “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara” 
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim prorezima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o radu na grobljima na području grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o naknadama vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena Plana rashoda Grada Bjelovara za 2013. godinu za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2014.-2016. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju Poslovne zone Novi Borik – Lepirac;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara; 
 • Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – srpnje 2013. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju “Bjelovarski poduzetnik 2013” u 2013. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ukidanju statusa općeg dobra nekretnina upisanih u zk.ul. 6903 k.o. Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o najmu plinske distributivne mreže u vlasništvu Grada Bjelovara;

 

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top