Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (srpanj 2015. – rujan 2015.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u razdoblju srpanj, kolovoz i rujan 2015. godine donio sljedeće akte:

 • Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara;
 • Odluka o imenovanju osobe odgovorne za unos podataka u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV);
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu električne energije za potrebe Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za sklapanje drugog Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za uređenje ulaza u poslovnu zonu ISTOK – izgradnja parkirališta i nogostupa u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za sklapanje drugog Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za uređenje ulaza u poslovnu zonu ISTOK – izgradnja parkirališta i nogostupa u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za opremanje i uređenje dječjeg igrališta u Bjelovaru (između Cvjetne ulice i Ulice 105. brigade);
 • Odluka o odabiru za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulica u Starim Plavnicama, Ulici Ivana Cankara i Ulici I. Tijardovića u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za građevinske radove na energetskoj obnovi sportske dvorane – Sokolana II u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za najam opreme za održavanje koncerata u 2015. godini;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za LAN i WiFi mrežu na dvije lokacije u II OŠ Bjelovar: u matičnoj školi u Ulici I.V.Trnskog i u područnoj školi Centar Ulica Petra Zrinskog u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju sanitarnog čvora sportske dvorane III OŠ Bjelovar u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za uslugu prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara i prijevoz do odmarališta Novi Vinodolski za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za dobavu i ugradnju klima uređaja u I OŠ Bjelovar u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za sanaciju vlage II OŠ Bjelovaru u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju poslovne zgrade (platforma za invalidne osobe) na Trgu E. Kvaternika 7a u Bjelovaru;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (sabiralište mlijeka) u Bjelovaru, Ciglena 13 u sklopu zgrade društvenog doma u Cigleni površine 12,00 m2; 
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Bjelovaru u Ulici Alojzija Stepinca 20a, površine 75,32 m2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi u Bjelovaru na Trgu Eugena Kvaternika 2, površine 65,00 m2;
 • Odluka o priznavanju ulaganja za izvedene radove u poslovnom prostoru zgrade Mjesnog doma u Velikom Korenovu;
 • Odluka o provedbi recertifikacije Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju stana u najam za Vjekoslavu Putar Školnik;
 • Odluka o privremenoj prenamjeni stana u spremište, Šenoina 15 u Bjelovaru;
 • Odluka o produženju roka trgovačkom društvu Molnar travel d.o.o. Bjelovar za dovršetak izgradnje poslovnog objekta;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora uz zgradu Mjesnog doma u Cigleni, mljekarska kućica površine 12,00 m2;
 • Odluka o odluka o prodaji garažnog mjesta u Ulici J.S.Bacha Stjepanu Rakociju;
 • Odluka o izmjeni Odluke o suradnji s trgovačkim društvom Tehnološki park Bjelovar d.o.o. pri inkubaciji početnika u 2015. godini;
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Odluka o zamjeni nekretnina u zoni Jug k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o neposrednoj prodaji nekretnine u k.o. Grad Bjelovar Janku Vranješ iz Bjelovara;
 • Odluka o sklapanju Anex-a ugovora o davanju prava služnosti na lokaciji Ulica A.T. Mimare k.o. Grad Bjelovar u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik –Lepirac trgovačkom društvu „Poduzeće za ceste d.o.o. „ Bjelovar;
 • Odluka o davanju prava služnosti na lokaciji Ulica Potok k.o. Prgomelje u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o davanju prava služnosti na lokaciji Ulica Milana Šufflaya u k.o. Grad Bjelovar u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar; 
 • Odluka o davanju prava služnosti na lokaciji u Gornjim Plavnicama u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o davanju prava služnosti na lokaciji radničko naselje k.o. Ždralovi u korist Hrvatskih voda, pravna osoba za upravljanje vodama Zagreb, Ulica grada Vukovara 220;
 • Odluka o davanju prava služnosti na lokaciji Ulica Miroslava Krleže k.o. Nove Plavnice – Hrgovaljani u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Upravni odbor Fonda Boža Tvrtković;
 • Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Koordinacijskog odbora Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 • Odluka o imenovanju radne skupine za potrebe izrade Nacrta Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2016.-2021. godine;
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja radi odabira najpovoljnijeg ponuda – dodjele prodajnih mjesta za postavljanje štandova i naprava ispred groblja Borik i Sv. Andrije;
 • Suglasnost Hrvatskim cestama d.o.o. za rekonstrukciju raskrižja državne ceste D-28 – suglasnost vlasnika zemljišta;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu Stjepan Radić, površine 192,34 m2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu A.G.Matoš, površine 53,73 m2;
 • Odluka o poništenju bagatelne nabave za uslugu izrade strategije razvoja Grada Bjelovara za razdoblje od 2016.- 2020. godine;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju cesta u Radničkom naselju – Faza III u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za energetsku certifikaciju zgrada u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju spojne ceste u zoni JUG 1 – sjeverni dio u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju javne rasvjete na Trgu hrvatskih branitelja i Trgu Stjepana Radića u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju oproštajnog prostora s rekonstrukcijom prilaza i sanacijom pokosa na groblju u Brezovcu;
 • Odluka o davanju u najam stana (4 Odluke);
 • Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva;
 • Odluka o dodjeli poticajnih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG Sandra Cerjanec);
 • Odluka o dodjeli poticajnih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Odluka o dodjeli poticajnih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2015. godini;
 • Odluka o doznaci sredstava udruženju obrtnika Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava HGK Županijskoj komori Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava Pčelarskoj udruzi „Bilogora“ Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava Udruzi Zona kreative Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvaćanju JPP projekta „Bjelovarsko-bilogorska županija – škole“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u Natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Plavnice Stare;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava ispred groblja Borik i Sv. Andrija za blagdan Svih Svetih;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odabiru ponude za obavljanje komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izgradnji društvenog doma u naselju Plavnice Gornje;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ukidanju statusa općeg dobra nekretnini čkbr. 1413/52 k.o. Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar;
Podijeli s prijateljima!
Back to top