Akti gradonačelnika (studeni 2014. – prosinac 2014.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u studenom i prosincu 2014. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog posla održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta;
 • Odluka o prodaji neposrednom pogodbom dio nekretnine u površini 227 m2 od kčbr. 912/3, stambena zgrada broj 4 i 4a dvorište zkulbr. 4245 u k.o. Grad Bjelovar; 
 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Poljoprivredno gospodarstvo Tenagra d.o.o. Bjelovar)
 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju (OPG Ljubičić Maroje);
 • Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju (OPG Cerjanec Sandra);
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 • Odluka o pro prigovoru Nikole Kreića na Konačni Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam;
 • Odluka o izmjeni Odluke o prodaji kčbr. 505/6, zkulbr. 1210 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u k.o. prespa,
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara u Bjelovaru, Bilogorska ulica, u dužini 18 metara, sve u k.o. Grad Bjelovar, 
 • Odluka o davanju u zakup poslovne zgrade u Bjelovaru u ulici I.V.Trnskog 8e;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Sinergijom do uspješnije zajednice“ za Moranu Muller; 
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Sinergijom do uspješnije zajednice“ za Antonia Dinjara;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu „Sinergijom do uspješnije zajednice“ za Jadranku Matašin; 
 • Odluka o odabiru za izgradnju dijela ceste u poslovnoj zoni Novi Borik –Lepirac;
 • Odluka o odabiru za uređenje ulaza u poslovnu zonu „Istok“, izgradnja parkirališta i nogostupa u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za sklapanje prvog Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za obnovu glazbenog paviljona u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za nabavu poštanskih usluga (poštarina, pisma, tiskanice i sl.) za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za isporuku motornog benzina i diesel goriva za potreba upravnih tijela Grada Bjelovara u periodu od jedne godine; 
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama vlasništvo Grada Bjelovara za izgradnju elektroenergetskog objekta u k.o. Grad Bjelovar u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb „KBNN Vidrićeva ulica – Bjelovar“ u dužini 195m;
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama vlasništvo grada Bjelovara, TS Hladnjača-Ivana Banića u dužini 4m, sve u Bjelovar- Sredice u korist Hrvatske eletkroprivrede d.d. Zagreb;
 • Odluka o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog zemljišta;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar Marijanu Pleskalt;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar Draženu Tremac;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Bjelovar, Sredice, Maci Gašpar;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Obrovnica Darku Mikulandi;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Bjelovar – Sredice Ankici Dvoržak Friščić;
 • Odluka o davanju u zakup građevinskog neizgrađenog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar BEL-BAU d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Bjelovar- Sredice Ratku Bižiću;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar OPG Franjo Mrzlečki;
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam Antoniu Rogliću;
 • Odluka o utvrđivanju Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam;
 • Odluka o davanju suglasnosti za uređenje stana u vlasništvu Grada Bjelovara, V.Nazora 3, Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za izgradnju pješačko-biciklističke staze u dijelu Ulice A.Hebrangai dijelu Ulice Zvijerci u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za uređenje drvenih elemenata u kapelici sv. Križa na groblju sv.Andrije u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu prirodnog plina za potrebe Grada Bjelovara u periodu od dvije godine; 
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave radi sklapanja godišnjeg ugovora za nabavu poštanskih usluga; 
 • Odluka o odabiru na nabavu poštanskih usluga (poštarina, pisma, tiskanice i sl.) za period od jedne godine;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu usluge čuvanja osoba i imovine za potreba upravnih tijela Grada Bjelovara za period od dvije godine;
 • Odluka o prodaji neposrednom pogodbom nekretnine dio u površini 227m2 od kčbr. 912/3, zkulbr. 4245 u k.o. Grad Bjelovar;
 • Rješenja o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta (31 rješenje);
 • Zaključak o utvrđivanju teksta Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju na korištenje audiovizualne opreme i kino fotelja Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Bjelovara;
 • Utvrđivanje Prijedloga Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva Tehnološki park Bjelovar, društvo s ograničenom odgovornošću za poduzetništvo, razvoj i primjenu novih tehnologija;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Rješenja o imenovanju ravnatelja Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovar u 2015. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja „Radničko naselje“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Radničko naselje“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2015. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o planu razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o projekciji Proračuna Grada Bjelovara za 2016. i 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o potvrdi Statut Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu;
Back to top