Akti gradonačelnika (travanj 2014. – lipanj 2014.)

Gradonačelnik Antun Korušec je, temeljem svojih ovlasti, donio tijekom travnja, svibnja i lipnja 2014. godine sljedeće akte:

 • Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga;
 • Odluka o preuzimanju povlaštenog studentskog kredita za Petru Jalšovac;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju garažnih mjesta u Ulici Blagoja Berse;
 • Odluka o davanju u zakup nekretnina u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju na korištenje bez naknade poljoprivrednog zemljišta Nogometnom klubu “Napredak” Rajić u k.o. Rajić Gudovački;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova revidiranja procjena nekretnina u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Tomaš;
 • Odluka o rasporedu za rad a projektu “Obrati pozornost, preuzmi odgovornost”;
 • Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavljanje kioska;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na drugom katu poslovne zgrade u Bjelovaru, Ulica Ivana Gundulića 1;
 • Odluka o određivanju Beming-a d.o.o. za obavljanje poslova uprave u stambenom objektu u vlasništvu Grada Bjelovara, Ulica P.B. Vene 128;
 • Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana;
 • Odluka o davanju stana u najam Jadranki Matijević;
 • Odluka o davanju stana u najam Jovici Đurđević;
 • Odluka o davanju stana u najam Silvani Đurđević;
 • Odluka o objavi javnog poziva za prikupljanje ponuda za iznajmljivanje stana;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za nabavu informatičke opreme, programa i licenci za Grad Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za isporuku voća i povrća, špeceraja, mesa i mesnih prerađevina za potrebe Dječjeg odmarališta Grada Bjelovara u Novom Vinodolskom;
 • Odluka o odabiru za asfaltiranje dječjeg igrališta u Klokočevcu;
 • Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave za izgradnju prostora za ispraćaj pokojnika s uređenjem okoliša u Cigleni;
 • Odluka o odabiru za izgradnju prometnice i infrastrukture u zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru;
 • Odluka o doznaci sredstava Tradicijskom kulturnom centru Bjelovar, Massarykova 8;
 • Odluka o doznaci sredstava Kasačkom klubu “Bjelovar”, P.Biškupa 27;
 • Odluka o doznaci sredstava Konjičkom klubu “Bjelovar”, Gornje Plavnice bb;
 • Odluka o cijeni boravka u Dječjem odmaralištu Novi Vinodolski;
 • Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Bjelovara;
 • Odluka o produženju roka trgovačkom društvu Molnar travel d.o.o. Bjelovar za izgradnju poslovnog objekta i početak obavljanja poslovne djelatnosti;
 • Odluka o korištenju i najmu slobodnog prostora kabelske kanalizacije u Ulici Lepirac;
 • Odluka o prijenosu vlasništva zemljišta u k.o. Ciglena;
 • Odluka o rasporedu za rad na projektu “Obrati pozornost, preuzmi odgovornost: Volontiraj!”;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za zamjenu stolarije i ostakljenih stijena na IV OŠ Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za izgradnju prostora za ispraćaj pokojnika s uređenjem okoliša u Cigleni;
 • Odluka o odabiru za nabavu električne energije za potrebe Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za sklapanje ugovora za nabavu uredskog materijala u 2014. godini;
 • Odluka o odabiru Grupa 1 – Informatička oprema;
 • Odluka o odabiru Grupa 2 – Programi i licence;
 • Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam;
 • Odluka o davanju stana u najam Ivatić Đuri;
 • Odluka o davanju stana u najam Forjan Zlatku;
 • Odluka o davanju stana u najam Kajfeš Daliboru;
 • Odluka o davanju stana u najam Merkulov Branku;
 • Odluka o sklapanju Anexa Ugovoru o najmu stana Matošević Đurđici;
 • Odluka o davanju stana u najam Pavlović Milanu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju Suglasnosti “Gradskoj pekari d.o.o.” Bjelovar za prijenos prava građenja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac, privremene oznake P9, trgovačkom društvu “Poduzeće za ceste d.o.o.” Bjelovar, Bilogorska bb;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana davanja koncesija za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2013. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o provođenju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja “Radničko naselje”;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o provođenju postupka stavljanja van snage Provedbenog urbanističkog plana “Sjeverni dio Trga Stanka Vraza”;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o nastavku kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik – 2013.” do iskorištenja sredstava;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odobrenju pozajmice Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar u visini 550.000,00 kuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o sufinanciranju obavljanja registrirane djelatnosti dadilja na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o ostvarivanju prava iz Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Dopune Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Povijesne jezgre (zona “B”) – izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Plan raspodjele financijskih sredstava sportskim udrugama Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase;
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja obaveza s osnova stipendije Grada Bjelovara i uvjetima i načinu pokretanja postupka prisilne naplate dospjelih i neotplaćenih stipendija;
 • Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora “Elektrometala d.d.” Bjelovar;
Back to top