Akti gradonačelnika (travanj 2015. – lipanj 2015.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u razdoblju travanj, svibanj i lipanj 2015. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru, na Trgu E.Kvaternika 2, površine 42,90 m² i skladišnog prostora u dvorištu zgrade površine 20 m²;
 • Odluka o davanju za zakup poslovnog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru, u Ulici J.J.Strossmayera 3, površine 55,03 m²;
 • Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana za Madžar Ljiljanu;
 • Rješenje o produženju radnog vremena trgovačkom društvu Mrav d.o.o. Bjelovar, Caffe bar Euphoria;
 • Rješenje o produženju radnog vremena Ugostiteljskog obrta Roster fast food, K. Frankopana 7;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za modernizaciju dijela javne rasvjete Bjelovar – istok u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu usluge čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela grada Bjelovara za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru za asfaltiranje ulice A. Antića od Ulice A.Kažotića u Bjelovaru;
 • Odluka o suradnji s trgovačkim društvom Tehnološki park Bjelovar d.o.o. pri inkubaciji poduzetnika – početnika u 2015. godini;
 • Odluka o darovanju osnovnog sredstva osobno vozilo Fiat punto;
 • Odluka o davanju prava služnosti na nekretnini kčbr.168, cesta, 4 grabe i most u selu iz zkulbr. 1154 k.o. Rajić Gudovački u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o doznaci tekuće donacije KUD-u Češka obec Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru u Ulici I.V.Trnskog 12, površine 31,05 m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru u Ulici I.V.Trnskog 12, površine 25,79 m²;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za izradu revizije Elaborata tržne cijene zemljišta u k.o. Grad Bjelovar Slavku Markešić;
 • Odluka o davanju prava služnosti na lokaciji Ulica A.T.Mimare, k.o. Grad Bjelovar u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. Grad Bjelovar trgovačkom društvu Ten Agra d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. Grad Bjelovar Sabljak Dragutinu, Novi Pavljani;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. Grad Bjelovar Sabljak Josipu, Novi Pavljani;
 • Odluka po prigovoru Ivana Novosel na Konačni Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam;
 • Odluka o sklapanju Anexa Ugovora o najmu stana Vesni Kocijan;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
 • Odluka o davanju stana u najam Jelici Pravica;
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam Stojanu Borić;
 • Odluka o pokretanju postupka ugradnje unutarnjeg lifta za invalide u zgradi na Trgu E.Kvaternika 7a, Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za isporuku voća i povrća, špeceraja, mesa i mesnih prerađevina za potrebe Dječjeg odmarališta Grada Bjelovar u Novom Vinodolskom u 2015. godini;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu električne energije za potrebe Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru za nabavu usluge čuvanja osoba i imovine, za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru za modernizaciju dijela javne rasvjete Bjelovar – istok u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izgradnju kružnog toga Male Sredice – Južna obilaznica u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju cesta u Radničkom naselju – Faza II u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izgradnju fekalne odvodnje u Radničkom naselju – Faza I u Bjelovaru;
 • Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji opasnog mjesta na području Grada Bjelovara s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom unutarnjih poslova; 
 • Rješenje o razrješenju Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju suglasnosti za korištenje sanitarnog čvora u Mjesnom odboru Veliko Korenovo; 
 • Odluka o davanju prava služnosti na lokaciji Ulica V.Mačeka, M.Bogovića i M.Gušca, k.o. Grad Bjelovar u korist Vodne usluge d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o organiziranju predavanja na temu „Uzgoj i plasman proizvoda autohtonih vrsta peradi“;
 • Odluka o uzimanju stana u najam za Katicu Čudina;
 • Odluka od davanju stana u podnajam za Stevu Đurđevića;
 • Odluka o davanju stana u najam za Tomu Kolonića;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovar za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu uredskog materijala za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od dvije godine;
 • Okvirni sporazum za nabavu uredskog materijala;
 • Okvirni sporazum za uslugu čuvanja osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada Bjelovara za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru za zamjenu pokrova i međukatne konstrukcije na zgradi V. OŠ Bjelovar u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu usluge prijevoza učenika Osnovnih škola Grada Bjelovar i prijevoz do odmarališta Novi vinodolski za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru za izgradnju kružnog toka Male Sredice – Južna obilaznica u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju cesta u Radničkom naselju – Faza II u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za izgradnju fekalne odvodnje u Radničkom naselju – Faza I u Bjelovaru;
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara;
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara;
 • Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izradi treće izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o statusu doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Istok;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Poslovne zone Novi Borik – Lepirac;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Bjelovara – članu Skupštine Bjelovarskog sajma d.o.o. za odnošenje Odluke Skupštine društva za prodaju nekretnina u vlasništvu Bjelovarskog sajma d.o.o., kčbr. 1952/3, upisanih u zkulbr. 1357, k.o. Gudovac; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju teksta 1. dodatka Ugovoru o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2014. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke od davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2015. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2015. godini;
Back to top