Djelomično poništenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina licitacijom

Natječaji

KLASA: 940 -01/12 -01/55
URBROJ: 2103/01-01-12-5

Grad Bjelovar na temelju Odluke o odustajanju od prodaje nekretnina i djelomičnom poništenju Javnog natječaja licitacijom, KLASA: 940 -01/12 -01/55, URBROJ: 2103/01-01-10-3, od 16.11.2012. godine, koju je donio Gradonačelnik Grada Bjelovara objavljuje:

Djelomično poništenje Javnog natječaja za prodaju nekretnina licitacijom

Grad Bjelovar odustaje od prodaje nekretnina navedenih pod točkom A. podtočkom 3. Javnog natječaja za prodaju nekretnina licitacijom, objavljenog u javnom glasilu “Bjelovarac” i na web stranici Grada Bjelovara dana 15.11.2012. godine te ga u tom dijelu poništava:

  1. Nekretnine upisane u zk.ul.br. 292, k.o. Gudovački Raić i to:
    • k.č.br. 2042, Oranica Đurakovica u Jezeru, površine 2365,00 čhv po početnoj cijeni od 14.190,00 kn
    • k.č.br. 2041 , Livada Đurakovica u Jezeru, površine 1.610,00 čhv, po početnoj cijeni od 6.440,00 kn

Sve informacije vezane uz poništenje Javnog natječaja mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo, Odsjeku za imovinsko pravne poslove, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43 ili na broj telefona: 043/622 054.

Back to top