Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Građevinska dozvola za građenje reciklažnog dvorišta

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000041
URBROJ: 2103/01-06/6-18-0009
Bjelovar, 30.04.2018.

Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, OIB 18970641692 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

 1. Dozvoljava se investitoru GRAD BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, OIB 18970641692:
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom – reciklažno dvorište (kontejner uredski, kontejner za garderobu i sanitarije, nadstrešnica ulazno-izlazne zone, nadstrešnica za smještaj posebnih vrsta otpada, nadstrešnica skladišnog prostora i zatvorena hala), 2. skupine,

  na građevnoj čestici 1382/6 k.o. Prespa u Prespi,
  u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake Z.O.P.: RD BJELOVAR, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3777, a sadržava:

  1. arhitektonski projekt oznake T.D. 214/17 od 11.2017. godine, ovlašteni projektant Hrvoje Lonjak, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3777 (B-PROJEKT d.o.o. HR-43000 Trojstveni Markovac, Trojstvena 15, OIB 54648399349) – MAPA 1
  2. građevinski projekt A) PROJEKT KONSTRUKCIJE oznake T.D. 214/17 od 11.2017. godine, ovlašteni projektant Marko Večerić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4246 (B-PROJEKT d.o.o. HR-43000 Trojstveni Markovac, Trojstvena 15, OIB 54648399349) – MAPA 2
  3. građevinski projekt PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE oznake T.D. 214/17 od 11.2017. godine, ovlašteni projektant Marko Večerić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 4246 (B-PROJEKT d.o.o. HR-43000 Trojstveni Markovac, Trojstvena 15, OIB 54648399349) – MAPA 2
  4. geodetski projekt oznake T.D. 02-11-17 od 11.2017. godine, ovlašteni projektant Vedran Radić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 1293 (METRA d.o.o. HR-43000 Bjelovar, Ferde Rusana 2A, OIB 05010056017) – MAPA 3
  5. elektrotehnički projekt oznake T.D. 65/17 od 10.2017. godine, ovlašteni projektant Stjepan Pranjić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1002 (PIN d.o.o. HR-43000 Bjelovar, Prilaz Andrije Hebranga 15, OIB 49370747057) – MAPA 4
  6. strojarski projekt oznake T.D. 82/2017 od 10.2017. godine, ovlašteni projektant Miroslav Pašalić, ing.stroj., broj ovlaštenja S 967 (TEHNOTERM d.o.o. HR-43000 Bjelovar, V. Holjevca 25, OIB 47066287342) – MAPA 5.
 2. Izgrađena građevina smije se početi koristiti nakon što ovo tijelo izda dozvolu za njenu uporabu.
 3. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste. Važenje građevinske dozvole može se produžiti na zahtjev investitora jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.
 4. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor, GRAD BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, OIB 18970641692, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 13.04.2018. godine izdavanje građevinske dozvole za:

 • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom – reciklažno dvorište (kontejner uredski, kontejner za garderobu i sanitarije, nadstrešnica ulazno-izlazne zone, nadstrešnica za smještaj posebnih vrsta otpada, nadstrešnica skladišnog prostora i zatvorena hala), 2. skupine

na građevnoj čestici 1382/6 k.o. Prespa u Prespi, iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

  1. priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole.
  2. priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
  3. Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom i drugim propisima, oznake 214/17, od studenog 2017. godine, izdana po ovlaštenom arhitektu Hrvoju Lonjaku, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3777.
  4. priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
   Izvješće o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive čelične konstrukcije Broj: 036/2018 od 10. travnja 2018. godine izrađeno po ovlaštenom revidentu dr.sc. Borisu Androiću, dipl.ing.građ.
  5. nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
  6. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
   • VODNE USLUGE d.o.o. – Potvrda glavnog projekta, Broj: 101-7/90-2018; 102-8/73-2018, , od 05.04.2018. godine
   • Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 351-02/18-01/8, URBROJ: 2103/1-07-18-4, od 03.04.2018. godine
   • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 612-08/18-23/0268, URBROJ: 532-04-02-02/4-18-2, od 29.01.2018. godine
   • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Bjelovar – Potvrda glavnog projekta, Broj i znak: 400600102/1267/18DC, , od 14.03.2018. godine
    Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska, Inspektorat unutarnjih poslova – Potvrda glavnog projekta, Broj: 511-02-04/5-103/35-18, , od 10.04.2018. godine
   • Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali sliv Česma-Glogovnica – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 325-01/18-07/0000369, URBROJ: 374-3107-1-18-2, od 26.01.2018. godine
   • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 361-03/18-02/2333, URBROJ: 376-10-18-2, od 03.04.2018. godine
   • Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Bjelovar – Potvrda glavnog projekta, KLASA: 540-02/18-05/1231, URBROJ: 534-07-4-2-4/1-18-2, od 24.01.2018. godine
   • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – Rješenje, KLASA: UP/I-351-03/17-08/385, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-7, od 21.03.2018. godine.
  7. priložen je dokaz pravnog interesa
  8. Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel, z.k.ul. 1260, k.o. Prespa, od 13.04.2018. godine, pod brojem 20323/2018.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

 1. u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
 2. priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela
 3. uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:
  • PPŽ bjelovarsko-bilogorske “Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije br. 02/01, 13/04, 07/09, 06/15 i 05/16
   PPUG Bjelovara Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11/03, 13/03-ispr., 01/09, 08/13, 01/16 i 05/16.
   Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u skladu s prostornim planom i to člancima 36. i 52. Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije i člancima 44.-47. i 250.-261. Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara. Prema kartografskom prikazu broj 5. Postupanje s otpadom PP BBŽ namjena je – centar za gospodarenje otpadom, pretovarna stanica i reciklažno dvorište, reciklažno dvorište za građevinski otpad, kazeta za azbest. Prema kartografskom prikazu broj 1 Korištenje i namjena površina i 2.5. odvodnja otpadnih voda namjena je odlagalište otpada – komunalni otpad – znak OK (postojeće odlagalište Doline).
 4. glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
 5. ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
 6. građevna čestica, odnosno građevina je priključena na prometnu površinu
 7. građevina je priključena na vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, te je prostornim planom takav sustav odvodnje dozvoljen
 8. postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
 9. strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content