Javni poziv za uvid u spis predmeta – građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – građenje (zamjena) mosta preko potoka Bjelovacka na ŽC 3045 Bjelovar-Brezovac, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000053
URBROJ: 2103/01-06/8-18-0005
Bjelovar, 18.06.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR , HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2
dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – građenje (zamjena) mosta preko potoka Bjelovacka na ŽC 3045 Bjelovar-Brezovac, 2. skupine,
  2. na k.č.br. 1560 i 1561 k.o. Bjelovar-Sredice Bjelovar,.
  3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.07.2018 u 09:30 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41/II.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Dubravka Golec, ing.građ
Back to top