Izvješće o prethodnom savjetovanju za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja pješačke staze s oborinskom odvodnjom u naselju Prgomelje – dionica PRGOMELJE I – sjever

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA: 406-01/18-01/51
URBROJ: 2103/01-05/2-18-5
Bjelovar, 06. lipnja 2018.

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU
za
provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Izgradnja pješačke staze s oborinskom odvodnjom u naselju Prgomelje – dionica PRGOMELJE I – sjever,

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu javnih radova, proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 1. Naziv i OIB naručitelja
  Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
  OIB: 18970641692
 2. Evidencijski broj nabave
  18-06-Ra/18
 3. Predmet nabave
  Izgradnja pješačke staze s oborinskom odvodnjom u naselju Prgomelje – dionica PRGOMELJE I – sjever
 4. Datum početka prethodnog savjetovanja
  29.05.2018. godine
 5. Datum završetka prethodnog savjetovanja
  05.06.2018. godine
 6. Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak
  Ne
 7. Tekst primjedbe ili prijedloga , bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu
  Nije bilo primjedbi ili prijedloga
 8. Odgovor na primjedbu ili prijedlog
  Nije primjenjivo

Naručitelj će rezultate prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), https://eojn.nn.hr/Oglasnik, najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje te na internet stranici Grada Bjelovara https://www.bjelovar.hr

Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će postupak javne nabave za nabavu javnih radova sukladno objavljenoj dokumentaciji.

                                                                                                                        Stručno povjerenstvo naručitelja

Back to top