Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja „Sjever I – 1. dio – druga izmjena i dopuna”

Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna"

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora

KLASA : 350-02/16-01/4
URBROJ : 2103/01-06/1-17-45
Bjelovar , 2.1.2017.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj postupka, temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Bjelovara, objavljuje :

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU
DETALJNOG PLANA UREĐENJA „SJEVER I – 1.DIO – DRUGA IZMJENA I DOPUNA“

 1. Javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog DETALJNOG PLANA UREĐENJA „SJEVER I – 1.DIO – DRUGA IZMJENA I DOPUNA“ (dalje : Plan) traje od 10. siječnja do 25. siječnja 2017.
 2. Uvid u prijedlog Plana moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2., svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.
 3. Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera Plana, održat će se 18. siječnja 2017. (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.
 4. Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 25. siječnja 2017.
 5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi :
  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da :
   • imaju pravo uvida u prijedlog Plana tijekom trajanja javne rasprave,
   • mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
   • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
   • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijekom javne rasprave.
  2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na Plan.
 6. Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
PROČELNIK :
Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

 

 

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - tekst / 0.9 MiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - karta izmjena / 0.3 MiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - karta namjena / 0.5 MiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - karta prometa / 0.8 MiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - elektronička komunikacijska infrastruktura / 0.6 MiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - elektroenergetska mreža i javna rasvjeta / 0.6 MiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - plinska mreža / 0.6 MiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - vodovod / 0.6 MiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - odvodnja otpadnih voda / 0.6 MiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - uvjeti korištenja / 0.4 MiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - uvjeti gradnje / 0.5 MiB /

Back to top