Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Male Sredice – druga izmjena i dopuna

Javna rasprava

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA : 350-02/13-01/3
URBROJ : 2103/01-06/1-15-45
U Bjelovaru, 7.7.2015.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj postupka, temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) (dalje : Zakon), objavljuje :

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MALE SREDICE – DRUGA IZMJENA I DOPUNA

Područje obuhvata Plana čini građevinsko područje, neuređeno i neizgrađeno omeđeno ulicama Male Sredice ,Velike Sredice , južna obilaznica ,željeznička pruga Bjelovar-Žabno. Prostor obuhvata je površine cca. 97,61 ha i definiran je važećim UPU Male Sredice („Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 7/99 i 7/06).

  1. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 17.7. – 1.8.2015. godine.
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, prijedlog predmetnog plana bit će izložen na javni uvid u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.
  3. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MALE SREDICE – DRUGA IZMJENA I DOPUNA, održat će se dana 24.7.2015. godine, s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.
  4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 3.8.2015.
  5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći :
    • nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
    • građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u navedeni prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.
  6. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top