Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-07/17-01/8
URBROJ: 2103/01-01-17-5
U Bjelovaru, 9. listopada 2017. godine

Temeljem članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13), Odluke o sufinanciranju troškova uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Bjelovara KLASA: 402-07/17-01/6 i URBROJ: 2103/01-02-17-4 od 07. rujna 2017. godine i Pravilnika za provedbu uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Bjelovara, KLASA: 351-01/17-01/27 i URBROJ: 2103/01-02-17-04 od 7. rujna 2017. godine, Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Bjelovara, KLASA: 402-07/17-01/8 i URBROJ: 2103/01-01-17-4 od 9. listopada 2017. godine, gradonačelnik Grada Bjelovara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području grada Bjelovara

 1. PREDMET NATJEČAJAPredmet ovog Natječaja je sufinanciranje provedbe postupka uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području grada Bjelovar. Natječaj provodi Grad Bjelovar. Natječaj je otvoren od 12. listopada do 10. studenog 2017. godine. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Grada Bjelovara može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji sadrži azbestni pokrov te se nalazi na području grada Bjelovara, a koji je u njenom osobnom vlasništvu i pravna osoba koja je vlasnik nekretnine koja sadrži azbestni pokrov te se nalazi na području grada Bjelovara (u tekstu: Podnositelj prijave). Sufinanciranje se ne odnosi na pokrove čija je zamjena u tijeku ili je već izvršena.
 2. OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA
  Grad Bjelovar subvencionirat će samo opravdane troškove radova u postupku uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest koji su nastali nakon provedenog terenskog pregleda temeljenog na ovom natječaju, a kojim će se utvrditi točnost prijavljenih / početnih / stvarno zatečenih stanja objekata, dok se ostala oprema / materijali i radovi / usluge koja / koji se mogu pojaviti u postupku uklanjanja predmetnih krovova smatraju neopravdanim troškom koji snosi Podnositelj prijave.*1m2 približno 16 kg azbestnog pokrovaPod zamjenom postojećeg krovnog pokrova koji sadrži azbest novim krovnim pokrovom podrazumijevaju se sljedeće komponente:

  • Odgovarajući postupak zbrinjavanja azbestnog materijala od strane Ovlaštenog sakupljača
  • Dobava i ugradnja novog krovnog pokrova (crijep, ravni krov, zeleni krov i sl. – u skladu s prostorno – planskom dokumentacijom Grada Bjelovara)
  • Krovna konstrukcija – drvena, čelična, betonska, krovni paneli
  • Toplinska izolacija
  • Hidroizolacija
  • Oblaganje podgleda – gips karton ploče, drvo
  • Limarski radovi – opšavi, oluci

  Da bi se prethodne stavke smatrale prihvatljivim troškom potrebno je:

  • Osigurati i dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen na odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrže azbest, („Narodne novine“ broj 69/16), te Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08), a što se dokazuje potvrdom ovlaštene pravne osobe koja ima dozvolu za sakupljanje takve vrste otpada te sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Ovlašteni sakupljač).
  • osigurati dokaze o nabavci novog krovnog pokrova te dokaze o izvedenim radovima montaže.
 3. VISINA, UDJEL SUBVENCIJE I BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE
  Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, a koji se nalaze na području grada Bjelovara sufinancirati će se subvencijama. Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 100.000,00 kuna osiguranih iz Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu. Sufinanciranje će biti u visini od 80 kn/m2 uklonjenog krovnog pokrova, a najviše do 5.000,00 kuna po kućanstvu za fizičke osobe te 10.000,00 kuna za objekte u kojima ima sjedište pravna osoba i više stambene zgrade. Podnositelj prijave na ovaj natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu.
 4. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
  Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici (Prilog 1);
  2. Potpisanu i cjelovito popunjenu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta natječaja (Prilog 2);
  3. Za Podnositelja prijave: fizička osoba: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) pravna osoba: presliku registracije gospodarskog subjekta (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka društva: rješenje o upisu u sudski registar, za OPG-e: dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, za udruge izvod iz Registra udruga); kao dokaz o sjedištu/prebivalištu na objektu na kojem se provodi sufinanciranje zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest;
  4. Ukoliko postoji više suvlasnika na objektu, za svakog suvlasnika Suglasnost suvlasnika na objektu (Prilog 3 – fizičke osobe);
  5. Vlasnički list (gruntovni izvadak) za objekt na kojem se planiraju izvesti radovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest (kao valjan dokaz vlasništva predaje se IZVORNIK, KOPIJA IZVORNIKA ili ISPIS ELEKTRONIČKOG DOKUMENTA) ne stariji od 30 dana;
  6. Za objekte koji se nalaze na područjima zaštite kulturne baštine potrebno je priložiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gradu Bjelovaru, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske;
  7. Dokaz o legalno izgrađenom objektu na kojem se planiraju izvesti radovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest (građevinska dozvola, uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju, potvrda da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine) ili dokaz da je predan zahtjev za legalizaciju;
  8. Neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvođača radova s detaljnom specifikacijom opreme i radova;
  9. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja prema državnom proračunu-za pravne osobe;
  10. Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Bjelovaru.

  Sve podnesene Prijave na Natječaj predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata. Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te Podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

 5. PREGLED PRIJAVA
  Povjerenstvo imenovano sukladno čl.9 Pravilnika provjerava cjelovitost pristigle dokumentacije, te točnost vrijednosti upisanih u Prijavni obrazac. U svrhu provjere točnosti upisanih vrijednosti obaviti će se terenski pregled prijavljenih objekata s cjelovitom dokumentacijom. Pregledom će se utvrditi usklađenost upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa zatečenim stanjem u obliku Zapisnika o provedenom pregledu objekata koji sadržava stvarne zatečene vrijednosti objekata s priloženom fotodokumentacijom kao dokaza postojećeg stanja.Povjerenstvo pri pregledu pristiglih prijava obvezno provjerava:

  • pravovremenost pristigle prijave;
  • zadovoljavanje uvjeta Podnositelja prijave (sukladno Članku 5. Pravilnika)
  • cjelovitost prijave prema potrebnoj dokumentaciji (sukladno Članku 6. Pravilnika)
  • točnost podataka upisanih u Prijavni obrazac (sukladno Članku 9. Pravilnika).

  Ukoliko prijava ne zadovoljava navedene uvjete, isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

 6. OCJENJIVANJE PRIJAVA I BODOVNA LISTA
  Grad Bjelovar će provjeriti točnost prijavljenih početnih / zatečenih stanja objekata terenskim pregledima prije ocjenjivanja zahtjeva fizičkih i pravnih osoba. Uz zadovoljenje uvjeta Natječaja, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i konačni odabir Korisnika sredstava vršit će se na temelju Bodovne liste sastavljene bodovanjem prema sljedećim kriterijima:FIZIČKE OSOBE:

  1. Namjena objekta (do 25 bodova)
   • stambena (25 bodova)
   • pomoćne građevine (garaže, drvarnice, spremišta) uz osnovne građevine iz prve kategorije (15 bodova)
   • poljoprivredne građevine (farme za uzgoj stoke, peradarske farme i uzgajališta drugih životinja, vinarski, voćarski i slični pogoni) (10 bodova)
  2. Lokacija objekta (do 25 bodova)
   • povijesna jezgra i uži centar grada (25 bodova)
   • ostalo (20 bodova)
  3. Veličina krova (do 10 bodova)
   • od 151 m2 i više (10 bodova)
   • od 101 m2 do 150 m2 (8 bodova)
   • od 51 do 100 m2 (6 bodova)
   • od 0 do 50 m2 (4 boda)

  PRAVNE OSOBE:

  1. Namjena objekta (do 25 bodova)
   • poslovna građevina (25 bodova)
   • društvena građevine (25 bodova)
   • pomoćne građevine (skladišta, nadstrešnice) uz osnovne građevine iz prve kategorije (15 bodova)
  2. Lokacija objekta (do 25 bodova)
   • povijesna jezgra i uži centar grada (25 bodova)
   • ostalo (20 bodova)
  3. Veličina krova (do 10 bodova)
   • od 151 m2 i više (10 bodova)
   • od 101 m2 do 150 m2 (8 bodova)
   • od 51 do 100 m2 (6 bodova)
   • od 0 do 50 m2 (4 boda)

  Ukoliko se u Prijavnom obrascu ne navede odgovor za kriterij Namjena objekta, Lokacija objekta i Veličina krova neće se dodijeliti bodovi za predmetni kriterij.
  Po obradi svih pristiglih prijava Povjerenstvo će utvrditi Bodovnu listu Podnositelja prijava koja će biti objavljena na Internetskim stranicama Grada Bjelovara, te se šalje na adresu svim Podnositeljima prijava. Prilikom ocjenjivanja pristiglih prijava od Podnositelja prijave može se, osim dokumentacije koja čini sadržaj prijave na Natječaj zatražiti, po potrebi, dopuna dokumentacije koju je Podnositelj prijave na zahtjev dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka pisane obavijesti za dostavu dopune dokumentacije.Ukoliko za više Podnositelja prijava bude dodijeljen jednak broj bodova, Bodovna lista će se generirati na osnovu urudžbenog datuma dostavljene prijave, po kriteriju da prijave koje su dostavljene na raniji datum, odnosno raniji sat imaju prednost.

 7. ŽALBENI POSTUPAK ZA PODNOSITELJE PRIJAVA
  Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Bodovnu listu koju moraju dostaviti Gradu Bjelovaru kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predati neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave u roku od 5 dana od dana zaprimanja Bodovne liste, na adresu Grada Bjelovara, s naznakom: „Žalba na Bodovnu listu – azbest’.
 8. ISPLATA IZNOSA SUFINANCIRANJA
  Grad Bjelovar dužan je osigurati pregled izvršenih radova i ugrađenog krovnog pokrova prije isplate bespovratnih sredstava Podnositelju prijave. Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu Podnositelja prijave za isplatu sredstava, Grad Bjelovara zadržava pravo neisplaćivanja istih. Za isplatu subvencije Podnositelj zahtjeva dužan je Gradu Bjelovaru dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Potvrdu Ovlaštenog sakupljača koja će sadržavati podatke o količini uklonjenog azbestnog krovnog pokrova, te odgovarajućem postupku uklanjanja i zbrinjavanja istog;
  2. Plaćeni račun za nabavu i ugradnju novog odgovarajućeg krovnog pokrova;
  3. Dokaz o izvršenoj zamjeni odgovarajućeg krovnog pokrova – fotografija.

  Krajnji rok za isplatu za potpore odobrene u 2017. godini je svibanj 2018. godine.

 9. KONTROLNI PREGLED
  Nakon zaprimanja Zahtjeva za isplatu subvencije, u roku od 15 dana, izvršit će se pregled objekta od strane ovlaštenih predstavnika Grada Bjelovara kojim će se utvrditi usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za isplatu subvencije.
 10. ISPLATA SUFINANCIRANJA
  U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta za isplatu, donijeti će se Zaključak za subvencioniranje troškova uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest. Grad Bjelovar će Podnositelju prijave u roku od 15 dana od dana terenskog pregleda objekta i donošenja Zaključka izvršiti isplatu novčanih sredstva na ime subvencije.
 11. ODUSTAJANJE OD IZGRADNJE I SUBVENCIONIRANJA PROJEKTA
  Korisnik sufinanciranja može odustati od provedbe programa u roku od 30 dana od dana donošenja Bodovne liste Grada Bjelovara o čemu je dužan je u pisanoj formi obavijestiti Grad Bjelovar o odustajanju od realizacije projekta. Ukoliko Korisnik sufinanciranja ne provede programom predviđene radove, te ne preda Zahtjev za isplatu subvencije sa svom potrebnom dokumentacijom, a nije dostavio pisanu Izjavu o odustajanju od realizacije projekta kojom pravda nemogućnost provedbe radova, gubi pravo na sudjelovanje u natječajima Grada Bjelovara u iduće 3 (slovima: tri) godine, ne računajući godinu u kojoj se prijavio. Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, Korisnik sufinanciranja dostavlja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predaje neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom Korisnika sufinanciranja na adresu Grada Bjelovara, uz naznaku: ”Izjava o odustajanju – azbest“.
 12. NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE
  Prijava na natječaj se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – prijava na natječaj -azbest“ na adresu Grada Bjelovara:Grad Bjelovar
  Upravni odjel za gospodarstvo,
  Trg Eugena Kvaternika 2,
  uz naznaku:
  „Ne otvaraj – prijava na natječaj – azbest“Zadnji rok za podnošenje prijava je 10. studeni 2017. godine. Prijave se mogu podnijeti osobno putem Pisarnice Grada Bjelovara do 15:00 h, odnosno putem pošte na način da je vidljiv datum i sat podnošenja.
 13. OSTALE INFORMACIJE
  Tekst Natječaja s pripadajućim obrascima(Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3, Prilog 4) objavljen je na službenim internet stranicama Grada Bjelovara, www.bjelovar.hr. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Gradu Bjelovaru da osnovne podatke o Podnositelju prijava i o ponuđenom projektu objavi na službenoj Internet stranici Grada Bjelovara te u drugim izvještajima. Sve ostale informacije oko Javnog natječaja mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, soba 54/II kat ili na telefon broj: 043/ 622-074.


GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

AZB2017 Prilog 01 – Prijavni obrazac  
AZB2017 Prilog 02 – Izjava o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta javnog natječaja  
AZB2017 Prilog 03 – Suglasnost suvlasnika za provedbu  
AZB2017 Prilog 04 – Zahtjev za isplatu subvencije
AZB2017 Popis skupljača građevinskog otpada koji sadrži azbest 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content