Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom)

KLASA: 940-01/19-01/72

URBROJ: 2103/01-01-19-6

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta  u  Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac KLASA: 940-01/19-01/72 , URBROJ: 2103/01-01-19-4, od 11. 06. 2019. godine, Grad Bjelovar dana 11. lipnja 2019. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom)

1. Predmet Javnog natječaja je prodaja zemljišnih parcela u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru,  k.o. Grad Bjelovar i to:    

1) k.č.br. 3732 pašnjak Lepirac, zk.ul.br. 7602, (katastarska oznaka 9/14),  površine 6454  m², po početnoj cijeni od 467.140,52 kuna;

2) k.č.br. 3733 pašnjak Lepirac, zk.ul.br. 8442, (katastarska oznaka 9/15), površine 6716  m²,  po početnoj cijeni od 524.000,00 kuna;  

3) k.č.br. 3734 pašnjak Lepirac, zk.ul.br. 7602, (katastarska oznaka 9/16),  površine 7644  m², po početnoj cijeni od 553.272,72 kuna.

Predmetne nekretnine prodaju se u uređenom stanju s izgrađenom pristupnom cestom te s izgrađenom infrastrukturom (električna energija, voda, kanalizacija i telekomunikacije) te se istima raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Ponuditelji mogu ponudu dostaviti za jednu parcelu ili više parcela. U slučaju da podnose ponudu za kupnju više parcela, za svaku parcelu podnosi zasebnu ponudu.

S najboljim Ponuditeljem sklopit će se Ugovor o kupoprodaji nekretnine. Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.

2. Djelatnosti: Sukladno II. Izmjeni i dopuni Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/10) namjena predmetnih nekretnina je  proizvodnja i prerađivačka djelatnost.

3. Ponuditelji mogu biti trgovačka društva i obrti u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina. Ponuditelj je dužan započeti s izgradnjom poslovnog objekta i poslovanjem u roku koji će biti utvrđen kupoprodajnim ugovorom.

4. Ponuditelj koji s Gradom Bjelovarom sklopi Ugovor o kupoprodaji nekretnina ne može opteretiti nekretninu bez suglasnosti Grada Bjelovara ni otuđiti nekretninu na vrijeme od 7 (sedam) godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

5. Ponuda mora biti potpisana, a stranice i dokumentacija numerirane i uvezane te mora sadržavati:

 1. Naziv, adresu i osnovne podatke o Ponuditelju  te oznaku nekretnine za koju se natječe;
 2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 10% od početne vrijednosti zemljišta;
 1. Broj žiro- računa radi povrata jamčevine ukoliko Ponuditelj ne uspije na natječaju;
 2. Izjavu da je Ponuditelj upoznat sa stanjem i opremljenošću nekretnine;
 3. Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji, snositi trošak solemnizacije ugovora, trošak procjene nekretnine, trošak objave javnog natječaja te da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja.

Ponuditelj je obvezan dostaviti i:

 1. izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra, ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja Javnog natječaja;
 2. podatke o svom financijskom stanju (račun dobiti i gubitka i bilancu, godišnja financijska izvješća i revizorsko izvješće) za protekle tri godine;
 3. poslovni plan za narednih pet godina s projekcijom financijskih izvještaja (račun dobiti i gubitka, bilanca, novčani tijek), a koji sadrži idejni opis, status, površinu i lokaciju objekta u kojeg se namjerava izvršiti ulaganje, detaljan plan ulaganja u materijalnu imovinu s planiranim iznosima ulaganja i vremenom planirane nabave, postojeći broj radnika, plan i broj zapošljavanja novih radnika, s naznačenim planiranim razdobljem i dinamikom zapošljavanja, naznaku djelatnosti koja se namjerava obavljati u objektu nakon izgradnje novog objekta, odnosno modernizacije poslovanja;
 4. detaljni profil investitora (osnivači, broj zaposlenih, opis djelatnosti i sl.);
 5. potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Bjelovaru, ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja Javnog natječaja;
 6. potvrdu FINA-e o blokadi računa investitora u proteklih 12 mjeseci od dana izdavanja potvrde, a koja potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog  natječaja;
 7. izjavu investitora i odgovorne osobe da na datum Zahtjeva ne postoje dugovanja prema zaposlenim radnicima;
 8. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih u posljednjih 12 mjeseci, koja nije starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog natječaja;
 9. izjavu o vrsti osiguranja koje je investitor spreman ponuditi Gradu radi osiguranja potraživanja koje će Grad imati s osnove odobrenih poticaja;
 10. izjavu o nekažnjavanju koju daje odgovorna osoba investitora za sebe i za društvo koje je ovlašten zastupati, a iz koje je vidljivo da se protiv davatelja izjave i društva ne vodi kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, te druga kaznena djela s područja gospodarskog kriminala.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti ponude.

Pod instrumentima osiguranja iz točke 9. podrazumijeva se samo založno pravo prvog prvenstvenog reda na nekretninama, bankarska garancija na prvi poziv ili mjenica avalirana od strane banke ili osiguravajućeg društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te investitor ne može ponuditi druge ili drugačije instrumente osiguranja.

6. Ponude se šalju poštom preporučeno, na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili se predaju u sobi br. 15 I. kat, u zatvorenom omotu s naznakom «PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVI BORIK-LEPIRAC -NE OTVARATI“ Ponuda mora biti potpisana, numerirana i uvezana.

Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude službeniku koji vodi urudžbeni zapisnik u Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

7. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje nekretnina koje su predmet ovog natječaja kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja bez navedenih razloga. Grad Bjelovar zadržava pravo poništenja ovog natječaja.

 8. Jamčevina se  uplaćuje  na IBAN Grada Bjelovara HR 432402006-1802400001, s pozivom na broj HR 68-7242-OIB ponuditelja. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.

Povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju u Javnom natječaju izvršit će se u roku od 30 dana od konačne Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

9. Rok za podnošenje prijava je 21. 06. 2019. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se 21. 06. 2019. u 12,15 sati, a licitacija 21. 06. 2019. u 12,30 sati u prostorijama Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2.

Licitaciji moraju nazočiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici koji su dostavili ponude, uz predočenje osobne iskaznice, pisane punomoći ovjerene pečatom i potpisom odgovorne osobe pravne osobe ili pisane punomoći za sudjelovanje. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

10. U slučaju odustanka prvog najboljeg Ponuditelja, najboljim Ponuditeljem smatra se sljedeći Ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Najbolji ponuditelj koji je odustao od ponude, gubi pravo na jamčevinu.

Jamčevina Ponuditelja koji uspije na natječaju uračunat će se u kupoprodajnu cijenu, odnosno zadržava se kao beskamatni depozit kao osiguranje ispunjenja uvjeta za dane potpore poduzetniku, ukoliko je zatraži.

11. Najpovoljniji Ponuditelj dužan je u roku od 30dana od dostave odluke o odabiru i prijedloga ugovora s Gradom Bjelovarom sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude.

12. Javnobilježničke troškove solemnizacije Ugovora, uknjižbu predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnine snosi kupac.

13. Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u Gradu Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2, drugi kat, soba broj 54, kao i na broj telefona 043/622-054 i 043/622-065.

GRAD BJELOVAR

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content