Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara (Bjelovar, Galovac)

Natječaji

KLASA: 945-01/16-0116
URBROJ: 2103/01-01-16-6

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Galovac KLASA: 945-01/16-01/16, URBROJ: 2103/01-01-16-4 od 16. rujna 2016. godine, Grad Bjelovar, dana 16. rujna 2016. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

 1. Predmet natječaja je zakup zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade, i to slijedećih čestica:
  1. K.O. GRAD BJELOVAR
   Red.br. Kat. općina Katastarska čestica Zk. uložak Kultura Površina (ha) Cijena (kn/ha) Početni iznos (kn)
   1 Grad Bjelovar 19/1 5587 oranica 0,0667 700,00    
   2 Grad Bjelovar 19/20 5587 oranica 0,0088 700,00    
   3 Grad Bjelovar 19/21 5587 oranica 0,0231 700,00    
   4 Grad Bjelovar 19/22 5587 oranica 0,045 700,00    
   5 Grad Bjelovar 19/23 5587 oranica 0,0021 700,00    
   6 Grad Bjelovar 33/21 5587 oranica 0,0422 700,00    
   7 Grad Bjelovar 3211/4 5587 oranica 0,0482 700,00    
   8 Grad Bjelovar 3211/5 5587 oranica 0,0166 700,00    
   9 Grad Bjelovar 3211/6 5587 oranica 0,0329 700,00    
   10 Grad Bjelovar 3211/7 5587 oranica 0,0455 700,00 1.-10.=250,00   
   11 Grad Bjelovar 1799 5336 livada 0,8199 600,00 500
   12 Grad Bjelovar 1800/1 5336 livada 0,1632 600,00 100
   13 Grad Bjelovar 1801/1 5336 livada 1,4294 600,00 900
   14 Grad Bjelovar 1809/8 5336 livada 0,5606 600,00 350
   15 Grad Bjelovar 1798 1519 livada 0,9624 600,00 600
   16 Grad Bjelovar 1900/2 7925 livada 0,1205 600,00 100
   17 Grad Bjelovar 1901/1 3935 pašnjak 0,1892 600,00 150
   18 Grad Bjelovar 1900/20 1450 livada 0,1488 600,00 100
   19 Grad Bjelovar 378/5 5271-A oranica 0,2034 700,00 143
  2. K.O. GALOVAC
   Red.br. Kat. općina Katastarska čestica Zk. uložak Kultura Površina (ha) Cijena (kn/ha) Početni iznos (kn)
   1 Galovac 1188/2 271 voćnjak 0,0633 600,00 120,00
   2 Galovac 1189/2 271 oranica 0,4617 700,00 470,00

  Katastarske čestice od rednog broja 1. do 10. daju se u zakup kao cjelina tj. blok.
  Predmetno zemljište dat će se u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe uz uvjet da se na istima ne mogu zasaditi trajni nasadi i to na razdoblje najduže do tri godine od dana sklapanja Ugovora o zakupu ili do privođenja zemljišta drugoj namjeni.

 2. Javni natječaj provodi se putem zatvorenih ponuda.
  Dosadašnji zakupci koji su uredno plaćali zakup, imaju pravo prvozakupa što dokazuju preslikom ugovora o zakupu.
 3. Rok za podnošenje ponude za zakup je 1. listopada 2016. godine.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene zakupa, zaokružen na cijelu novčanu jedinicu.
 5. Ponuda mora sadržavati :
  • ime, prezime i adresu, OIB ponuđača ,odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog
  • subjekta,
  • broj čestice i naznaku katastarske općine,
  • iznos ponuđene zakupnine po svakoj katastarskoj čestici, odnosno cjelinu tj. blok,
  • svrha radi koje se traži zakup,
  • presliku osobne iskaznice ili izvoda iz sudskog registra ili obrtnice,
  • dokaz o uplati jamčevine,
  • ovlaštenje ili punomoć,
  • dokaz o pravu prvenstva za zakup (prijašnji Ugovor),
  • potvrda da ponuđač nema duga prema Gradu Bjelovaru,

  Nekompletne ponude kao i ponude sa nižom cijenom od početne cijene iz ovog Natječaja smatrati će se nepotpunom i neće se razmatrati.

 6. Jamčevina u iznosu od 10 % od iznosa zakupa čestice uplaćuje se na žiro račun Grada Bjelovara broj HR 4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242 OIB, uz naznaku svrha uplate: «Jamčevina za natječaj- zakup zemljišta« Odabranom ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti će se u roku 8 dana od dana završetka natječaja.
  Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanih razloga ne sklopi ugovor u ostavljenom roku, nema pravo na povrat jamčevine.
 7. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je visina ponuđene cijene, a dosadašnji zakupnik ima pravo prvo zakupa, ako uredno plaća zakupninu i prihvati najvišu ponuđenu cijenu zakupa.
 8. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o odabiru s Gradom Bjelovarom sklopiti Ugovor o zakupu.
 9. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada, na adresu Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar sa naznakom : «Ponuda za natječaj za zakup zemljišta u k.o. ……….. « .
 10. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Bjelovara, a ista će biti dostavljena u roku od 10 dana od donošenja.
 11. Grad Bjelovar pridržava pravo poništenja ovog Natječaja i neprihvaćanje ponude bilo kojeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja.
 12. Kopiju plana i podatke o česticama kao i ostale informacije mogu se dobiti na uvid u Gradu Bjelovaru, soba br.43, II. kat, u vremenu od 8-10 sati, radnim danom tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj : 043/ 622-054.

Back to top