Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac (čkbr. 3736/1)

Natječaji

KLASA: 944-01/16-01/18
URBROJ: 2103/01-01-16-4

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac KLASA: 944-01/6-01/18 , URBROJ: 2103/01-01-16-3 , Grad Bjelovar raspisuje

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA je iskaz interesa za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru, k.o. Grad Bjelovar i to čkbr. 3736/1 (katastarska oznaka 9/1), Lepirac-oranica, površine 41 089 m2, upisane u zk.ul.br. 6270 k.o Grad Bjelovar, koje se može parcelirati na slijedeće parcele- privremenih oznaka:,
  1. P 4 – površine 9215 m²,
  2. P 5- površine 7813 m²
  3. P 7- površine 8210 m²
  4. P 8- površine 8307 m²

  Početna cijena iznosi 30 kn/m2.

  Sukladno iskazanom interesu formirat će se parcele, u skladu s Urbanističkim planom uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/04, 7/06 i 6/10) koje će se prodavati temeljem odluka nadležnih tijela Grada putem javnog natječaja.

  Sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 6/04, 7/06 i 6/10) namjena predmetnih nekretnina poslovna namjena.

 2. ISKAZ INTERESA
  Zainteresirane osobe interes mogu iskazati podnošenjem PISMA NAMJERE.PISMO NAMJERE mora biti potpisano te mora sadržavati: 

  1. Naziv, adresu i osnovne podatke o Ponuditelju,
  2. Potrebnu površinu zemljišta, odnosno privremene oznake parcela za koje postoji interes
  3. Kratki opis dosadašnjeg poslovanja, broj zaposlenih, razlozi ulaska u Zonu i financijsko izvješće za prethodnu godinu,
  4. Djelatnost koju namjerava obavljati u Zoni,
  5. Planirana veličina objekta u m²,
  6. Potrebni energenti: struja(kw), plin(m3/h),voda (m3/h),
  7. Planirani broj novozaposlenih radnika,
  8. Planirana ulaganja i izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja,

  Pisma namjera se šalju poštom preporučeno, na adresu: Grad Bjelovar, E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar ili se predaju osobno u sobi br. 15 I kat, u zatvorenom omotu s naznakom «PISMO NAMJERE-ISKAZ INTERESA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVI BORIK-LEPIRAC“
  ROK u kojem se pismo namjere mora dostaviti je 27. prosinca 2016. godine do 12,00 sati.

 3. INFORMACIJE vezane uz javni poziv mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, drugi kat, soba br. 43, kao i na broj telefona 043/622-056 ili 622-054.
GRAD BJELOVAR

 

Back to top