Javni poziv za subvencioniranje kamata iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2016” u 2016. godini

Grad Bjelovar - Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK
 

 Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 7. Pravilnika o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/16), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 29. kolovoza 2016. godine objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V
 
ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA
IZ KREDITNE LINIJE „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2016“
 U 2016. GODINI

  

 1. I.              OPĆI PODACI 
 1. 1.    Predmet javnog poziva -Grad Bjelovar će subvencionirati dio redovne kamate na odobrene kredite poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ u visini do max. 2 postotna poena (2% za proizvodne djelatnosti i 1% za uslužne djelatnosti). 
 1. 2.    Subvencije kamatne stope su potpore male vrijednosti (de minimis potpore) koje su uređene Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku odobrenja potpore, kada podnositelj zahtjeva stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

Trogodišnje razdoblje odnosi se na dodijeljene potpore u predmetnoj fiskalnoj godini te dvije prethodne (2016., 2015. i  2014.). 

 1. II.            OSNOVNI KRITERIJI 
 1. 1.    Grad Bjelovar će subvencionirati kamate za kredite odobrenog iznosa:

–       najniži iznos: 40.000,00 kuna,

–       najviši iznos: 2.500.000,00 kuna,

–       a iznimno, kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta (objekata, postrojenja i opreme) max. 5.000 000,00 kn odnosno 40% od iznosa ukupne vrijednosti investicije (odnosi se na investicije veće od 2.500 000,00 kn ). 

 1. 2.    Podnosioci zahtjeva za subvenciju kamata mogu biti poduzetnici: 
 1. kojima je odobren kredit iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“,
 2. koji u posljednje tri fiskalne godine, uključujući godinu odobrenja subvencije kamata iz odobrenog kredita, nisu ostvarili potpore male vrijednosti (de minimis potpore) veće od 200 000 eura i
 3. koji nemaju financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru. 
 1. 3.    Dokumentacija koju podnositelj zahtjeva  prilaže uz ispunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu subvencije je slijedeća: 
 1. ugovor o odobrenju kredita i/ili otplatni plan kredita,
 2. izjavu o korištenim potporama male vrijednosti de minimis dodijeljenih mu iz drugih izvora, u tekućoj i prethodne dvije proračunske godine (prilaže i podnositelj  zahtjeva koji do sada nije koristio državne potpore,
 3. bankovnu projekciju iznosa subvencije kamata za tu godinu, za koju traže subvenciju,
 4. podatke o žiro-računu (IBAN broj, pripadajuća banka) i
 5. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru. 
 1. III.           ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA 
 • otplata do 10 (deset) godina za kupnju, izgradnju uređenje ili proširenje gospodarskog objekta
 • otplata do 7 (sedam) godina za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
 • poček do 2 ( dvije) godine koji je uračunat u rok otplate (osim  za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme: poček do 6 mjeseci
 • rok korištenja: do 12 mjeseci 
 1. IV.          KAMATNA STOPA 

Krediti uz valutnu klauzulu vezanu za EUR: 3M EURIBOR + 5,55 p.p. godišnje,      promjenjiva.

3M EURIBOR se utvrđuje u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke. Redovna kamata dospijeva na naplatu mjesečno ili kvartalno.                                                                      

Kamatna stopa za vrijeme počeka se ne subvencionira. 

 1. V.            OSTALO 

Rok za podnošenje zahtjeva je tijekom cijele 2016.

Povjerenstvo provodi postupak zaprimanja i razmatranja zahtjeva za subvencioniranje kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ te donosi prijedlog odluke gradonačelniku na temelju vjerodostojne dokumentacije propisane  ovim javnim pozivom. 

Odobrena subvencija će biti doznačena najkasnije do kraja veljače slijedeće godine, uz potvrdu banke o urednoj otplati kredita. 

Zahtjev za dodjelu subvencije i Izjava o primljenim potporama male vrijednosti nalaze se na  web stranici www.bjelovar.hr, a mogu se podići i u Upravnom odijelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, soba 46. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 043/622-063 i 043/622-064 ili putem mail-a: kkratzl@bjelovar.hr i jkzubic@bjelovar.hr

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se u pisarnicu ili poštom, na adresu: 

Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar
sa naznakom – Ne otvaraj:
„POVJERENSTVO – Prijava na Javni poziv – Subvencioniranje kamata iz
kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ u 2016. godini“

 

KLASA: 402-01/16-01/23
URBROJ: 2103/01-01-16-5
Bjelovar, 29. kolovoza 2016.

GRADONAČELNIK

Antun Korušec, dipl.politolog

 

Zahtjev za dodjelu potpora male vrijednosti za subvencioniranje kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ u 2016.godini / 89 KiB /

Back to top