Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KB 10(20) kV vodovi, TS 10(20)/0,4 kV Iveta i TS 10(20)/0,4 kV Cankareva

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000083
URBROJ: 2103/01-06/7-16-0005
Bjelovar, 29.09.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Investitor: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Bjelovar, HR-43000 Bjelovar, Petra Biškupa – Vene 5

 • dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KB 10(20) kV vodovi, TS 10(20)/0,4 kV Iveta i TS 10(20)/0,4 kV Cankareva, 3. skupine
  • formiranje građevne čestice građevine za TS Cankareva od dijela k.č.br. 920 – nova 920/2 k.o. Nove Plavnice-Hrgovljani,

  na katastarskim česticama k.č.br. 829/1, 881, 920 k.o. Nove Plavnice-Hrgovljani (Bjelovar, Ul. Ivana Cankara).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.10.2016 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, soba br. 29, II. kat.
 3. Stranka u postupku građevinske dozvole za provedbu zahvata od interesa za Republiku Hrvatsku je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
 4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE:
Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content