Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta građevinske dozvole za rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda na dijelu Ulice Tome Bakača u Bjelovaru

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000094
URBROJ: 2103/01-06/7-16-0005
Bjelovar, 14.10.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Investitor: VODNE USLUGE d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda na dijelu Ulice Tome Bakača u Bjelovaru, 3. skupine,

    na katastarskim česticama k.č.br. 5964 (3198, 3199, 3200) i 5965 (3188) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Ul. Tome Bakača).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.10.2016 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar, soba br. 29, II. kat.
  3. Stranka u postupku građevinske dozvole za provedbu zahvata od interesa za Republiku Hrvatsku je investitor te vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.
  4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Davor Sušak, struč.spec.ing.aedif.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top