Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poslovno trgovačke djelatnosti – Trgovački centar “KAUFLAND”

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000057
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0009
Bjelovar, 03.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu, HR-10000 Zagreb, Vile Velebita 6

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poslovno trgovačke djelatnosti – Trgovački centar “KAUFLAND” – rekonstrukcija i dogradnja zgrade, rekonstrukcija prometnih i zelenih površina, te postavljanje reklamnog totema, 2. skupine,

    na građevnoj čestici k.č.br. 1992/2 (z.k. broj 1003/12) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Vlahe Paljetka 4).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.08.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 41.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content