Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje programa i projekata udruga ugovorenih iz fondova Europske unije za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

 

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 02/13),  članka 20. Pravilnika o financiranju  programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara 3a/15) i Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva za financiranje programa, projekata koje provode udruge UO za gospodarstvo Grada Bjelovara (Klasa: 402-07/15-01/30, Urbroj: 2013/01-01-15-3 od 28.12.2015.), dana 13. lipnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Bjelovara objavljuje

 

Javni poziv
za podnošenje prijava za sufinanciranje programa i projekata udruga ugovorenih iz fondova Europske unije za 2016. godinu

I.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju na području Grada Bjelovara i koje djeluju u svojstvu nositelja projekta ugovorenog s Europskom komisijom, provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju na području Grada Bjelovara, a koje djeluju u svojstvu partnera na projektu financiranom u sklopu jednog od programa Europske unije navedenih pod točkom II. ovog Javnog poziva.

 

II.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Grada Bjelovara:

 

 1.  Europskih natječaja
  • ESI (Europski Strukturni i Investicijski fondovi) 2014.-2020.
 1. Programa zajednice
  • Erasmus+
  • Sedmi okvirni program (FP7)
  • Obzor 2020.
  • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
  • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
  • Zdravlje za rast- Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
  • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
  • Višekorisnička IPA
  • Kreativna Europa
  • Program o pravima, jednakosti i građanstvu
  • Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
  • Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta

a koji podržavaju razvoj civilnog društva – udruga na području Grada Bjelovara – stvaranje materijalnih pretpostavki za jačanje kapaciteta udruga za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i partnerstva.

Nositelji projekta mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

– za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno s nadležnom provedbenom agencijom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:

1. tijekom 2015., ukoliko se aktivnosti

– većim dijelom provode tijekom 2016. ili

– provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2016. godini;

2. tijekom 2016. godine.

III.

Prijava za sufinanciranje podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta udruga ugovorenih iz fondova Europske unije za 2016. godinu (Obrazac 1), koji se dostavlja u papirnatoj verziji i elektroničkom obliku (na CD-u).

 

Prijavi za sufinanciranje obavezno se prilaže:

 1. Preslik ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom
 2. Preslik obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom
 3. Preslik obrasca proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom)
 4. Izjava da traženi iznos nije sufinanciran iz drugih izvora (Obrazac 2)
 5. Preslik partnerskog sporazuma iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom)
 6. Preslik obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koje su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljena od strane Ugovornog tijela, ukoliko su ista predviđena projektom
 1. Potvrda o usklađenosti statuta udruge (Prijavitelja na Javni poziv) sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili dokaz da je podnešen zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu državne uprave
 2. Ispis iz Registra udruga
 3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Bjelovaru

 

  IV.

Prijava za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju, s naznakom PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE, može se dostaviti ili osobno ili poštom na adresu:

GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo
Trg Eugena Kvaternika 2
43 000 Bjelovar

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja.

 

V.

U tijeku kalendarske 2016. godine istoj udruzi kao podnositelju prijave može se sufinancirati najviše 1 projekt. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.

 

VI.

Prijave za sufinanciranje, nakon administrativne provjere Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru, procjenjivat će Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata i programa udruga koje imenuje gradonačelnik Grada Bjelovara. Povjerenstvo će provjeravati vodi li podnositelj prijave uredno financijsko poslovanje i izvršava li uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora. Svoje mišljenje udovoljavanja li prijava propisanim uvjetima Povjerenstvo dostavlja gradonačelniku, koji donosi Odluku o sufinanciranju, temeljem koje nositelj projekta, odnosno partner s Gradom Bjelovarom potpisuje Ugovor o sufinanciranju.

 

VII.

Ovaj Javni poziv zajedno s drugom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na web stranicama Grada Bjelovara www.bjelovar.hr, a detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje, sastavnim dijelom dokumentacije.

 

VIII.

Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Bjelovar, 13. lipnja 2016.

 

Klasa 402-08/16-01/136
Urbroj: 2103/01-01/1-16-5

 

Gradonačelnik

Antun Korušec, dipl.politolog

Obrazac 1 Prijava Za Sufinanciranje Udruge 2016-Grad Bjelovar / 0.1 MiB /

Obrazac 2 Izjava Drugi Izvori Financiranja-udruge / 0.4 MiB /

Udruge-EU Projekti I Međ Izvori-Upute Za Prijavitelje-7-6-2016 / 0.5 MiB /

Obrazac 1 Prijava Za Sufinanciranje Udruge 2016-Grad Bjelovar
Obrazac 1 Prijava Za Sufinanciranje Udruge 2016-Grad Bjelovar
0.1 MiB
150 🡇
Detalji
Podijeli s prijateljima!
Back to top